Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương

Ngày 26/02/2020 - 14:55:00 | 250 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị

Cử tri phản ánh về việc Luật Hợp tác xã đã được Quốc hội thông qua tạo hành lang pháp lý phù hợp cho các hợp tác xã hoạt động. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện cho thấy phần lớn các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, nhiều hợp tác xã hoạt động mang tính hình thức, diện tích đất đai bị bỏ hoang nhiều, gây lãng phí tài nguyên… Do vậy, đề nghị cần phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, từ đó có cơ chế đầu tư, hỗ trợ phù hợp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã.

Trả lời:

Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (mục 2 Phần I), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo:“Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác xã; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật Hợp tác xã: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định còn bất cập tại Luật Hợp tác xã 2012 (như công nợ, tỷ lệ vốn góp, thủ tục giải thể bắt buộc và chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác, chế tài xử lý vi phạm Luật,..) cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn phát triển”.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành rà soát, tổng hợp những nội dung còn bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Hợp tác xã để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.         

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác