Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng

Ngày 26/02/2020 - 15:02:00 | 207 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị

Tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất bổ sung Chương trình mục tiêu đầu tư cho Dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà và Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng theo Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 được quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải quyết vốn cho 02 dự án nêu trên.

Trả lời:

Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại văn bản số 9843/BC-BKHĐT ngày 31/12/2019; Dự án Hồ chứa nước Đông Thanh, do thiếu ý kiến của Hội đồng nhân dân (tại Điều 3 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 đã bãi bỏ quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân) nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9706/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27/12/2019 đề nghị tỉnh bổ sung văn bản phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư Dự án của Hội đồng nhân dân, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Từ ngày 01/01/2020 áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Đề nghị tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho 02 dự án trên theo quy định, đồng thời dự kiến kế hoạch năm 2020 cho 02 dự án trong tổng số vốn kế hoạch năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án.          

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác