Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng

Ngày 07/06/2021 - 11:06:00 | 233 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 15 tại văn bản số 92/BDN): Cử tri phản ảnh, tại điểm b, khoản 5, Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện: “Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ”. Theo cử tri, với quy định này, vế sau có thể hiểu theo 02 hướng: (1) Không được là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; (2) Không được là người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ. Vấn đề này đã gây khó khăn, lúng túng trong quá trình áp dụng Luật trên thực tế. Cử tri kiến nghị giải thích rõ hơn về quy định này.

Trả lời:

 Đối với nội dung tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc tại điểm b khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020  được hiểu là: Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của những người sau: người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác