Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội

Ngày 07/06/2021 - 11:05:00 | 223 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Nội dung kiến nghị (số 12 tại văn bản số 92/BDN): Cử tri phản ánh theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu quy định hạn mức các gói chỉ định thầu rất thấp (như Dịch vụ tư vấn: < 500 triệu, Xây lắp < 1 tỷ, Mua sắm thường xuyên < 100 triệu…) nên quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Đề nghị nghiên cứu nâng hạn mức chỉ định thầu các gói thầu, đồng thời đơn giản hóa quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu để rút ngắn thời gian thực hiện và tiết kiệm chi phí.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, dự kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trình Chính phủ vào tháng 12 năm 2021 và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (dự kiến năm 2022). Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu để xem xét về hạn mức chỉ định thầu cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cho từng thời kỳ.

2. Nội dung kiến nghị (số 13 tại văn bản số 92/BDN): Cử tri cho rằng: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đã cơ bản tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Luật Đầu tư công năm 2014. Nhưng để chặt chẽ, thống nhất về quy trình, thủ tục đầu tư, đề nghị ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết, kèm theo các mẫu, biểu mẫu về tờ trình, báo cáo thẩm định, quyết định chủ trương, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và các nội dung trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Trả lời:

Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công không giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết các nội dung về mẫu, biểu mẫu về tờ trình, báo cáo thẩm định, quyết định chủ trương, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và các nội dung trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

B trưởng, Th trưởng cơ quan ngang b ban hành thông tư để quy định:

1. Chi tiết điu, khon, đim được giao trong lut, ngh quyết ca Quc hi, pháp lnh, ngh quyết ca y ban thường v Quc hi, lnh, quyết định ca Ch tch nước, ngh định ca Chính ph, quyết định ca Th tướng Chính ph.

Khoản 7 Điều 7 Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“7. Cơ quan, người có thm quyn chu trách nhim v vic ban hành văn bn quy phm pháp lut trái vi Hiến pháp, lut, ngh quyết ca Quc hi, pháp lnh, ngh quyết ca y ban thường v Quc hi, lnh, quyết định ca Ch tch nước, ngh định ca Chính ph, quyết định ca Th tướng Chính ph, văn bn quy phm pháp lut ca cơ quan nhà nước cp trên hoc ban hành văn bn quy định chi tiết có ni dung ngoài phm vi được giao quy định chi tiết.

Do đó, không có căn cứ để Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung nêu trên. Trong quá trình lập, xây dựng, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có các văn bản hướng dẫn thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

3. Nội dung kiến nghị (số 14 tại văn bản số 92/BDN): Cử tri đề nghị nghiên cứu ban hành các chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp để đem lại hiệu quả về kinh tế, giá trị cho ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại và giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là giải quyết việc làm cho người lao động.

Trả lời:

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã có những quy định để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế như: Khu kinh tế và khu công nghiệp thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (Điều 16 của Luật Đầu tư), trong đó khu kinh tế thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khu công nghiệp thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Điều 19 và Phụ lục III của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); các dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế, xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc danh mục ngành, nghề ưu đặc biệt đãi đầu tư (Điều 19 và Phụ lục II của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và vốn tín dụng ưu đãi để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng ưu đãi và áp dụng các phương thức huy động vốn khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế, khu công nghệ cao (Điều 19 Luật Đầu tư năm 2020).

Trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp để đem lại hiệu quả về kinh tế, giá trị cho ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại và giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là giải quyết việc làm cho người lao động.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác