Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07/06/2021 - 11:07:00 | 243 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 16 tại văn bản số 92/BDN): Cử tri kiến nghị trong vấn đề phát triển kinh tế, ngoài việc cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư nước ngoài, cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, làm nòng cốt trong giải quyết lao động, phát triển kinh tế tự chủ; cần tập trung cải cách các thủ tục hành chính trong xây dựng nhà xưởng, tiếp cận vốn vay, tạo điều kiện thu hút khởi nghiệp và mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp trong nước.

Trả lời:

Để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp, cụ thể:

- Triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV với 02 nhóm nội dung hỗ trợ DNNVV chủ yếu bao gồm: (1) Nhóm các hoạt động hỗ trợ chung dành cho tất cả các DNNVV thông qua các giải pháp hỗ trợ thiết yếu, như: hỗ trợ tiếp cận vốn từ các ngân hàng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ thuê mặt bằng sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ đào tạo, thông tin, tư vấn, pháp lý; hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thật, khu làm việc chung cho DNNVV; hỗ trợ mở rộng thị trường... (2) Giải pháp hỗ trợ mang tính trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực cho 3 nhóm, cụ thể: (i) các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; (ii) nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và (iii) nhóm DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế Việt Nam.

- Hoàn thiện và đã trình Chính phủ Chương trình hỗ trợ DNNVV 2021-2025, tập trung vào các nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác