Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

Ngày 07/06/2021 - 11:09:00 | 229 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 17 tại văn bản số 92/BDN): Kiến nghị triển khai nhanh việc “xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện của vùng trên cơ sở tích hợp thống nhất các quy hoạch ngành, địa phương và sản phẩm chủ lực; giải quyết đồng bộ các vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Công.

Trả lời:

Trên cơ sở Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và có Tờ trình số 663/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 02 năm 2021 gửi Hội đồng thẩm định thẩm định nhà nước đề nghị thẩm định quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành có liên quan (các bộ đang triển khai lập đồng thời các quy hoạch ngành quốc gia) và các địa phương nghiên cứu, đề xuất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh quốc gia nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác