Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre

Ngày 07/06/2021 - 11:08:00 | 222 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Nội dung kiến nghị (số 17 tại văn bản số 92/BDN): Kiến nghị triển khai nhanh việc “xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện của vùng trên cơ sở tích hợp thống nhất các quy hoạch ngành, địa phương và sản phẩm chủ lực; giải quyết đồng bộ các vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Công.

Trả lời:

Trên cơ sở Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và có Tờ trình số 663/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 02 năm 2021 gửi Hội đồng thẩm định thẩm định nhà nước đề nghị thẩm định quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành có liên quan (các bộ đang triển khai lập đồng thời các quy hoạch ngành quốc gia) và các địa phương nghiên cứu, đề xuất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh quốc gia nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

2. Nội dung kiến nghị (số 20 tại văn bản số 92/BDN): Đề nghị sớm trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trả lời:

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, trong đó giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cùng với Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 419/TTg-KTTH về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó đã thông báo dự kiến tổng mức vốn cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Hiện nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã cơ bản hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 theo thông báo tại văn bản số 419/TTg-KTTH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 sau đó báo cáo Quốc hội theo quy định.

3. Nội dung kiến nghị (số 21 tại văn bản số 92/BDN): Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quy định khâu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chặt chẽ, có sự phối hợp rà soát giữa Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, tránh trường hợp một địa chỉ, một nhà xưởng, một hệ thống xử lý nước thải nhưng lại có nhiều tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; một cá nhân vừa đăng ký hoạt động hộ kinh doanh, vừa đăng ký hoạt động doanh nghiệp cùng một lĩnh vực, trên cùng một địa chỉ.

Trả lời:

Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”.

Khoản 2 Điều 86 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại”.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP không có quy định cấm việc công ty hay hộ kinh doanh đăng ký trụ sở chính tại cùng một địa chỉ.

4. Nội dung kiến nghị (số 22 tại văn bản số 92/BDN): Kiến nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn định mức hỗ trợ và cơ chế tài chính trong tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021- 2025.

Trả lời:

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020. Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020, Bộ Tài chính sẽ ban hành hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính chưa ban hành văn bản hướng dẫn nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng hướng dẫn.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác