Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa

Ngày 18/02/2021 - 14:36:00 | 207 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 7 tại văn bản số 11038/VPCP-QHĐP): Cử tri đề nghị Chính phủ cần kiểm tra và công khai toàn bộ chi phí phòng chống Covid-19 vừa qua cho Nhân dân được biết cũng như công khai các vụ việc lợi dụng dịch Covid 19 để tham nhũng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Trả lời:

 1. Về nguyên tắc, việc kiểm tra, giám sát các khoản chi phòng, chống Covid-19 từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 19, khoản 6 Điều 25, khoản 6 Điều 30, khoản 5 Điều 31 Luật NSNN, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện NSNN.

Về công khai các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn NSNN: Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn quy định các cấp ngân sách có trách nhiệm phải công khai dự toán ngân sách khi trình và khi đã được cấp có thẩm quyền quyết định, công khai tình hình thực hiện NSNN trong từng quý và cả năm, công khai quyết toán NSNN đã được cấp có thẩm quyền quyết định (bằng một hoặc một số hình thức như công bố tại kỳ họp; đưa lên trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng...).

2. Theo văn bản số 1267/BTC-NSNN ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính: Bộ Tài chính thực hiện báo cáo công khai NSNN hằng quý; ngoài việc cung cấp thông tin về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm báo cáo, Bộ Tài chính còn công khai kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và công khai kết quả thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020, trong đó bao gồm kinh phí phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đã cập nhật thông tin về kết quả thực hiện NSNN đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; trong đó, NSNN đã chi trên 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và số 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, để cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ cho người dân, phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát, hàng tháng, Bộ Tài chính đều thực hiện Thông cáo báo chí trên Cổng Thông tin điện tử về kết quả thực hiện NSNN của tháng, lũy kế đến thời điểm báo cáo, trong đó cập nhật thông tin về kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các khoản thu ngân sách khác; số liệu chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

3. Theo văn bản số 928/BYT-VPB1 ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Y tế: Việc công khai kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ Y tế thực hiện theo phân cấp quy định của Luật NSNN và các văn bản hiện hành. Sau khi hoàn thiện Báo cáo kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế sẽ thực hiện công khai trên Cổng Thông tin điện tử: https://congkhaiyte.moh.gov.vn.

4. Theo văn bản số 228/TTCP-KHTH ngày 04 tháng 02 năm 2021của Thanh tra Chính phủ:

Căn cứ Định hướng chương trình công tác thanh tra hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2018 Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế; năm 2019, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra trực tiếp tại Bộ Y tế và một số bệnh viện trực thuộc Bộ; 63 tỉnh thành phố thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra tại Bộ Y tế và một số đơn vị trực thuộc Bộ (theo Quyết định số 656/QĐ-TTCP ngày 17/9/2019) đã kết thúc thanh tra trực tiếp và đang trong quá trình xây dựng dự thảo kết luận thanh tra. Các địa phương đã kết thúc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo, hiện Thanh tra Chính phủ đang tổng hợp báo cáo kết quả. Thanh tra Chính phủ sẽ công khai và thông tin cho cử tri khi kết luận thanh tra ban hành, theo quy định của pháp luật.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới, nhằm phòng ngừa, phát hiện việc lợi dụng dịch bệnh Covid để tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, trong năm 2021, Thanh tra Chính phủ tham mưu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình công tác thanh tra, trong đó tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Công tác sử dụng kinh phí phòng, chống, hỗ trợ ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn liên quan đến các ngành khác như ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động-thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo,…và chính quyền địa phương các cấp. Trường hợp cử tri và nhân dân quan tâm đến việc sử dụng chi phí phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành, lĩnh vực cụ thể, đề nghị liên hệ, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác