Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An

Ngày 17/11/2021 - 14:30:00 | 286 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 05 tại văn bản số 333/BDN): Theo căn cứ pháp lý quy định hiện hành: Dự án Chợ nông thôn là công trình thương mại, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 25/2020/NĐ-CP; dự án “chợ” thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. Do đó, việc tiếp nhận dự án Chợ nông thôn sau khi dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất, phù hợp quy hoạch xây dựng sẽ thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Kiến nghị quy định cơ chế thu hút đầu tư xây dựng chợ nông thôn.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư), phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP gồm dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp dự án Chợ nông thôn được xác định thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và đáp ứng đầy đủ quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) thì việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với kiến nghị quy định cơ chế thu hút đầu tư xây dựng chợ nông thôn, căn cứ quy định tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh chợ tại vùng nông thôn là ngành, nghề đặc biệt hưởng ưu đãi đầu tư, các dự án chợ nông thôn đầu tư trên địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư.

Các dự án đầu tư chợ của các thành phần kinh tế được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư và một số chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP. Tuy nhiên, hiện nay một số quy định của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ không còn phù hợp với các Luật mới ban hành. Do đó, tại công văn số 12070/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 11 năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan đề xuất các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư xây dựng chợ nông thôn phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan trình Chính phủ xem xét, quyết định./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác