Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An

Ngày 07/06/2021 - 14:54:00 | 206 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 15 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Đề nghị sớm ban hành Nghị định, thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở... tạo sự thống nhất giữa các quy định, làm cơ sở trong việc tiếp nhận dự án đầu tư tại địa phương. Hướng dẫn chi tiết cơ quan có thẩm quyền, trình tự thủ tục, nội dung và điều kiện thẩm định trong việc tiếp cận ngành nghề kinh doanh mà Việt Nam không có cam kết với WTO.

Trả lời:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, để bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ của việc thi hành Luật Đầu tư và các Luật liên quan đến đất đai, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, đô thị, kinh doanh bất động sản, Nghị định đã trực tiếp sửa đổi một số quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị;….

Về điều kiện tiếp cận thị trường, tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều kiện tiếp cận thị trường, đối với các ngành, nghề Việt Nam chưa cam kết về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng như sau:

a) Trường hợp các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ (sau đây gọi chung là pháp luật Việt Nam) không có quy định hạn chế tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề đó thì nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước;

b) Trường hợp pháp luật Việt Nam đã có quy định về hạn chế tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành, nghề đó thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.”

Theo quy định trên, đối với những ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết về tiếp cận thị trường theo các điều ước quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước trong trường hợp pháp luật Việt Nam không có quy định về hạn chế tiếp cận thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác