Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

Ngày 27/10/2021 - 15:02:00 | 214 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 12 tại văn bản số 6230/VPCP-QHĐP): Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam, hàng năm ngân sách tỉnh đã hỗ trợ thêm với mức tối thiểu 02 tỷ đồng/xã biên giới (14 xã biên giới của huyện Nam Giang và Tây Giang) để đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay huyện Tây Giang vẫn chưa nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, đề nghị Chính phủ sớm bố trí kế hoạch đầu tư ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện.   

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-BKHĐT ngày 25/3/2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW và Nghị quyết số 20/NQ-CP. Trong đó, đã thực hiện rà soát, đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, thiếu hiệu quả của hệ thống cơ chế chính sách hiện hành đối với các xã biên giới, đất liền; đồng thời tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại như mục tiêu Nghị quyết số 16-NQ/TW đã đề ra. Theo đó nguồn vốn để thực hiện Nghị quyết sẽ được lồng ghép và phân bổ từ các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030), vốn ngân sách địa phương, vốn đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động tài trợ hợp pháp khác.

Ngoài số vốn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Nam đã bố trí theo Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 27/02/2018 và Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Nam chủ động lồng ghép và phân bổ các nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương phân bổ theo ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương trong giai đoạn 2021-2025.

Việc cử tri tỉnh Quảng Nam phản ảnh đến nay huyện Tây Giang chưa nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương là chưa phù hợp với các chính sách cụ thể nêu trên. Đề nghị cử tri có ý kiến phản ảnh tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh để đưa vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác