Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh

Ngày 18/02/2021 - 14:26:00 | 287 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 10 tại văn bản số 11038/VPCP-QHĐP): Căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có nêu “6. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và được quy đổi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo quy định ra thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm thì trong khoảng thời gian được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng có quyền về đất đai như đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm”. Theo quy định trên, thì doanh nghiệp hạ tầng chỉ có quyền cho thuê lại theo hình thức trả tiền hằng năm.

Tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “2. Định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; các loại phí sử dụng hạ tầng; giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các loại phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban Quản lý về khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng. Việc đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng đã đăng ký.”

Tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: “2. Nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế định giá cho thuê, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các loại phí sử dụng hạ tầng liên quan khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế về khung giá và các loại phí. Việc đăng ký khung giá và phí thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá đã đăng ký”. Theo quy định trên thì nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp chỉ được định giá cho thuê, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số doanh nghiệp hạ tầng vẫn thu tiền một lần đối với doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hạ tầng tách thành 02 khoản thu là tiền thuê đất thô hằng năm và thu phí sử dụng hạ tầng, điều này làm hạn chế quyền của doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp thực chất trả tiền một lần cho công ty hạ tầng nhưng chỉ có quyền như hằng năm. Điều này không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn thống nhất về vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin. Do đó, cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn để địa phương có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Trả lời:

Về kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IV nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không được phân công trả lời. Đối với kiến nghị sau kỳ họp thứ 10 này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin để cử tri biết như sau:

Hiện nay, giá cho thuê lại đất trong khu công nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giá. Việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, dân sự và kinh doanh bất động sản và trên cơ sở thỏa thuận, đàm phán giữa doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013, đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác