Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình

Ngày 09/02/2021 - 13:39:00 | 210 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị có chính sách đầu tư, ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các xã sát nhập thực hiện lại quy hoạch chung và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tu sửa trụ sở làm việc, thuận tiện trong quản lý, sử dụng và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự cho các đơn vị sau sát nhập.

Trả lời:

Việc cử tri đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho các xã sát nhập thực hiện lại quy hoạch chung và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tu sửa trụ sở làm việc, thuận tiện trong quản lý, sử dụng phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự cho các đơn vị sau sát nhập là cần thiết.

Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình đang tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định 841/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2020. Theo đó, chi phí lập quy hoạch được thực hiện theo quy định hiện hành.

Khoản 1 Điều 9 Luật Quy hoạch quy định “Chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố điều chỉnh quy hoạch được sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công”. Khoản 10 Điều 5 Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch quy định điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn quy định “Chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án lập quy hoạch”.

Khoản 5 Điều 5 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định đối tượng đầu tư công là “Đầu tư phục vụ công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch”. Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 cũng đã quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch.

Hiện nay, công tác quản lý, phân bổ vốn đầu tư công đã được phân cấp khá triệt để; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 793/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương rà soát về đối tượng, nguồn vốn theo quy định, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí vốn tu sửa trụ sở làm việc,... Đối với đối tượng sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương (nếu có), đề nghị tỉnh Thái Bình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác