Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa

Ngày 09/02/2021 - 13:36:00 | 218 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị: Thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ: Hiện nay các dự án xã hội hóa để thực hiện theo Thông tư 06/2020/TT-BKH hướng dẫn chưa cụ thể, gây khó khăn cho quá trình thực hiện. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung, cách thức thực hiện đối với các dự án xã hội hóa để tạo thuận lợi kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư phục vụ nhu cầu, đời sống của nhân dân.

Trả lời:

Điều 12 khoản 4 của Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định việc lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án, mẫu hồ sơ đấu thầu và các nội dung khác
(nếu có) đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên
ngành, pháp luật về xã hội hóa thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số
25/2020/NĐ-CP. Trong thời gian Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban hành quy định chi tiết, nội dung hồ sơ đấu thầu được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục III và IV ban hành kèm theo Thông tư này. Trong mọi trường hợp, việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa phải bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Liên quan đến hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật
chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa, ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3426/BKHĐT-QLĐT đề nghị các Bộ quản lý ngành - trong phạm vi quản lý của mình, ban hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Ngoài ra, về kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản hướng dẫn gửi Ủy ban nhân dân và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (gần nhất là văn bản số 5367/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 8 năm 2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, văn bản số 6948/BKHĐT-QLĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa).


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác