Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long

Ngày 07/06/2021 - 17:08:00 | 285 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 20 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn đòi hỏi rất cao, đề nghị có sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa so với quy định hiện nay cho địa phương.

Trả lời:

Vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển.

Về nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025: tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã xác định điểm để phân bổ vốn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long là 50 điểm (so với các vùng khác cao nhất là 18 điểm), nhằm giúp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2021-2025 phát triển hạ tầng giao thông và giáo dục đào tạo.

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 419/TTg-KTTH thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tỉnh Vĩnh Long được dự kiến tổng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 18.902 tỷ đồng (gồm: vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là 7.627 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 11.275 tỷ đồng). Việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn: Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 chỉ bố trí cho các dự án có quy mô tư nhóm B trở lên (trừ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia). Theo đó, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn từ nguồn ngân sách địa phương đã được thông báo.

Về bố trí vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025: đề nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để đề xuất phù hợp (Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Đối với dự kiến chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ trình Quốc hội thông qua Báo cáo chủ trương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV). Trong dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nêu trên đã đề xuất ưu tiên, tập trung nguồn lực trong giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí hạ tầng thiết yếu, trong đó, có tiêu chí giao thông nông thôn./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác