Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03/03/2022 - 17:53:00 | 218 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Nội dung kiến nghị (số 24 tại văn bản số 19/BDN): Cử tri tiếp tục kiến nghị nghiên cứu tiếp tục có những chính sách, các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp nhằm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển các ngành hàng mới, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chính sách miễn giảm thuế, đầu tư phát triển,.... nhằm mục tiêu phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng. Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, trong đó giao trách nhiệm cho từng bộ, ngành để triển khai trong từng lĩnh vực cụ thể.

 Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ diễn biến dịch bệnh và tình hình kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với  các bộ, cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.

2. Nội dung kiến nghị (số 28 tại văn bản số 19/BDN): Cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Quốc hội hoàn thiện nội dung khoản 7 Điều 6 dự án Luật sửa đổi 8 Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: “2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị.”

Trả lời:

Kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự tại kỳ họp bất thường tháng 01/2022.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác