Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Giang

Ngày 03/03/2022 - 17:37:00 | 217 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Nội dung kiến nghị (số 09 tại văn bản số 19/BDN): Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung điểm g, khoản 1, Điều 31 Luật Đầu tư về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo hướng nâng hạn mức phải trình Thủ tướng Chính phủ đối với dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 300 ha nhưng quy mô dân số từ 50.000 người trở lên tại khu vực đô thị.

Trả lời:

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo hướng nâng hạn mức phải trình Thủ tướng Chính phủ đối với dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 300ha nhưng quy mô dân số từ 50.000 người trở lên tại khu vực đô thị đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự tại kỳ họp bất thường tháng 01 năm 2022.

2. Nội dung kiến nghị (số 10 tại văn bản số 19/BDN): Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp để quy định cụ thể về việc thành lập doanh nghiệp, dự án để các nhà đầu tư có thể quản lý, triển khai thực hiện dự án ở các địa phương được thuận lợi.

Trả lời:

Việc thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và khoản 7 Điều 52, khoản 8 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp và việc chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đăng ký thành lập doanh nghiệp đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm chi phí gia nhập thị trường.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã mở rộng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin của 8 Bộ, ngành và 54 hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp đều có thể thực hiện trực tuyến thông qua các ứng dụng trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với tất cả dịch vụ công được triển khai ở mức độ 4. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ đăng ký qua mạng cả nước đạt trên 80%, một số thành phố như Hà Nội đạt trên 97%, Hồ Chí Minh đạt trên 91%. Việc áp dụng công nghệ thông tin đã giúp cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ pháp luật về đăng ký kinh doanh. Năm 2021 là năm thứ 15 liên tiếp Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ghi nhận Gia nhập thị trường là lĩnh vực tốt nhất trong 10 chỉ số thành phần.

 3. Nội dung kiến nghị (số 11 tại văn bản số 19/BDN): Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 để xử lý những bất cập, hạn chế phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo điều kiện giải quyết khó khăn, huy động nguồn lực tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho phát triển kinh tế tập thể như: quy định tỷ lệ vốn góp của thành viên; kết nạp thành viên liên kết để sử dụng dịch vụ của HTX mà không có nhu cầu kinh doanh cũng như chia lợi nhuận; về thu nhập và chia lợi nhuận; tỷ lệ sử dụng dịch vụ HTX.

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những nội dung kiến nghị của cử tri trong quá trình tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác