Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn

Ngày 03/03/2022 - 17:41:00 | 217 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 12 tại văn bản số 19/BDN): Đề nghị nghiên cứu trình xem xét bổ sung vào Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp) các quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn đối với những người là cán bộ, công chức tại cơ quan hành chính Nhà nước được phân công kiêm nhiệm nhiệm vụ kiểm soát viên tại các doanh nghiệp. Các đối tượng này bị hạn chế về điều kiện, thời gian làm việc đối với nhiệm vụ kiểm soát viên tại doanh nghiệp, nếu không có quy định riêng về nhiệm vụ, quyền hạn đối với kiểm soát viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm sẽ khó đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trả lời:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ đãi ngộ của Kiểm soát viên doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được quy định đồng bộ và cụ thể tại các văn bản: Điều 103, Điều 104, Điều 105, Điều 107, Điều 108 Luật Doanh nghiệp; Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác