Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn

Ngày 16/03/2022 - 17:57:00 | 224 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 01 tại văn bản số 57/BDN): Cử tri phản ánh khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định "Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch". Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch hằng năm, việc các dự án sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán thường vào tháng 11 và tháng 12 hằng năm; hoặc nột số dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, do ảnh hưởng của thời tiết dịp cuối năm (thường mưa nhiều)… nên một số dự án không triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ theo yêu cầu có nhu cầu điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Do đó, đề nghị xem xét sửa đổi quy định trên theo hướng cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch.

Trả lời:

Việc quy định thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch (tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ) là thống nhất và phù hợp với quy định về thời gian điều chỉnh dự toán hằng năm giữa các đơn vị sử dụng ngân sách tại khoản 3 Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước. Mặt khác, quy định nêu trên cũng nhằm bảo đảm bộ, cơ quan, địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc có đủ thời gian để giải ngân vốn đối với các dự án được điều chỉnh tăng kế hoạch vốn hằng năm.

Hiện nay, Luật Đầu tư công đã quy định việc phân cấp triệt để cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của bộ, cơ quan trung ương, địa phương mình. Do đó, bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả của công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn ngay từ đầu năm, đồng thời theo dõi sát sao tình hình thực hiện của các dự án trong năm, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn cho các dự án đủ điều kiện và có khả năng giải ngân nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn, tránh tình trạng lơ là, điều chuyển vốn quá chậm dẫn đến không giải ngân hết vốn được giao, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác