Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước

Ngày 03/03/2022 - 17:45:00 | 204 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Nội dung kiến nghị (số 15 tại văn bản số 19/BDN): Tại Điều 43 Luật Đầu tư, Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định: Nhà đầu tư phải đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, các điều luật nêu trên không hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục thực hiện; tại Thông tư hướng dẫn cũng không quy định biểu mẫu, dẫn đến khó khăn cho cơ quan đăng ký đầu tư khi thực hiện thủ tục ký quỹ hoặc bảo lãnh về nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư. Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Trả lời:

 Nội dung thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, thời điểm ký quỹ, mức ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ... đã được quy định cụ thể tại Điều 26 (Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư) Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Nội dung kiến nghị (số 16 tại văn bản số 19/BDN): Tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 43 Luật Đầu tư quy định: Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh về nghĩa vụ ký quỹ. Tuy nhiên, tại Khoản 5, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ sau khi Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và trước khi thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ không thống nhất gây khó khăn cho việc áp dụng. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi cho phù hợp.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tuy nhiên, trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm vẫn phải ký quỹ theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác