Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 03/03/2022 - 17:52:00 | 225 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 21 tại văn bản số 19/BDN): Trung ương đã tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế tập thể. Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã (HTX) về các nội dung sau: Theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam thì Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động thành lập Tổ hợp tác; tư vấn hỗ trợ cho Tổ hợp tác và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tổ hợp tác. Do vậy, để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ từ Luật cho đến các văn bản dưới Luật, đề nghị nghiên cứu, bổ sung “Tổ hợp tác” vào phạm vi điều chỉnh Luật HTX năm 2012. Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Điều 3, Luật HTX năm 2012 về khái niệm HTX, theo hướng quy định HTX như một loại hình doanh nghiệp như Luật HTX năm 2003.

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những nội dung kiến nghị của cử tri trong quá trình tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 và quá trình sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác