Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng

Ngày 15/09/2022 - 10:55:00 | 218 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 13 tại văn bản số 685/BDN):

Cử tri kiến nghị, cần có chiến lược quy hoạch phát triển vùng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên; trong đó, có các chính sách đặc thù, thực hiện cơ chế mở, liên kết vùng xuyên Á, liên kết với vùng Đông Bắc Thái Lan (mở đường cao tốc liên kết với Thái Lan)… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trả lời:

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bổ sung vào trong dự thảo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, trong đó thể hiện rõ tính liên kết vùng trong nước với vùng Tây Nguyên và các tỉnh trong vùng miền Trung và liên kết vùng xuyên Á, liên kết với vùng Đông Bắc Thái Lan (mở đường cao tốc liên kết với Thái Lan)… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng Bắc trung bộ và Duyên hải Miền Trung, Vùng Tây Nguyên. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW có phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp đối với quy hoạch vùng. Trên cơ sở đó, sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét, ban hành các chính sách phát triển vùng trong giai đoạn tiếp theo./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác