Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước

Ngày 11/03/2022 - 14:47:00 | 363 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 36 tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP): Tại Điều 32, Luật Đầu tư quy định UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, Khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư đã sửa đổi một số điều của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, theo đó:

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 22: “Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23: “Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở”. Như vậy, theo Luật Đầu tư thì chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là cơ sở để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định “điều kiện làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở là nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp”. Trong quá trình triển khai, giám sát thực hiện dự án; quá trình thanh, kiểm tra thì rất nhiều cơ quan không nhất quán trong việc thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở gây khó khăn trong việc giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án phát triển nhà ở. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định các Nghị định hướng dẫn cho phù hợp.

Trả lời:

- Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở. Nội dung này được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Luật số 03/2022/QH15 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ) như sau:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau:

Có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật:

a) Có quyền sử dụng đất ở;

b) Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.”.

- Về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến pháp luật nhà ở (Nghị định số 30/2021/NĐ-CP, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP): đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Chính phủ./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác