Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng

Ngày 24/10/2022 - 10:28:00 | 245 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 39 tại văn bản số 3864/VPCP-QHĐP):

Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét kịp thời, quyết định bố trí kinh phí cho tỉnh Cao Bằng thực hiện dự án bố trí dân cư vùng thiên tai khẩn cấp đối với khu vực có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ ống, lũ quét đối với xóm Canh Biện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An và các xóm Nà Kiềng, Phiêng Phát, Bản Là, Tổng Chảo, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng theo Tờ trình số 1764/TTr-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu thực hiện bố trí ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng an ninh. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật về đầu tư công; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, kế hoạch, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn.

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được giao, trường hợp khẩn cấp chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện dự án./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác