Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa

Ngày 20/09/2022 - 16:37:00 | 224 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (câu 18 văn bản số 5060/VPCP-QHĐP):

Cử tri tỉnh Khánh Hòa rất hoan nghênh Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về "Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa". Tuy nhiên để Nghị quyết đi vào cuộc sống, cử tri đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để tỉnh triển khai thực hiện. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai thực hiện Nghị quyết về "Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa" cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tỉnh Khánh Hòa nhằm kịp thời hỗ trợ, chấn chỉnh những sai sót (nếu có) để đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng như của cả nước.

Trả lời:

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, cụ thể:  

- Giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Đồng thời giao Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, kiến nghị Hội đồng nhân dân xem xét, xử lý trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác