Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Ngày 20/09/2022 - 16:39:00 | 206 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (câu 19 tại văn bản số 5060/VPCP-QHĐP):  Đề nghị Chính phủ chỉ các bộ, ngành Trung ương có liên quan sớm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền.

Trả lời:

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chăm lo đầu tư xây dựng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới. Để khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế tại khu vực biên giới nhằm phát triển kinh tế biên giới, cần phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển để điều chỉnh và có những giải pháp phù hợp với thực tế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền.

Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022, Chính phủ đã đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương để tổ chức thực hiện, gồm:

(i) Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế khu vực biên giới;

(ii) Huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế khu vực biên giới;

(iii) Phát triển kết cấu hạ tầng khu vực biên giới;

(iv) Phát triển sản xuất khu vực biên giới;

(v) Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ hằng năm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 12.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác