Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận

Ngày 24/10/2022 - 08:42:00 | 220 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 37 tại văn bản số 3864/VPCP-QHĐP):

Theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020) được sửa đổi tại khoản 1, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021) thì các dự án thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: … “(c) Dự án không thuộc quy định tại các điểm a và b khoản này nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa”. Đồng thời, Điều 16 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 được sửa đổi tại điểm b, khoản 7, Điều 108 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định: Đối với lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa thì “bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác (nếu có), bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”. Tuy nhiên, đến nay các bộ, ngành chưa ban hành cụ thể lĩnh vực các dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành, dự án xã hội hóa dẫn đến khó xác định trường hợp dự án phải thực hiện đấu thầu theo quy định pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa. Vì vậy, để có cơ sở xác định trường hợp dự án phải thực hiện đấu thầu theo quy định pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa kiến nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan sớm ban hành cụ thể danh mục dự án cho từng lĩnh vực phải đấu thầu để thực hiện theo đúng quy định.

Trả lời:

Ngày 23/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành, xã hội hóa theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục đấu thầu dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Quy định về lập, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có nội dung về yêu cầu thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa do các bộ, ngành ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Trong thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chi tiết đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT, nội dung hồ sơ đấu thầu được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục VI và VII ban hành kèm theo Thông tư này nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác