Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh

Ngày 16/10/2022 - 14:28:00 | 236 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 49 tại văn bản số 3864/VPCP-QHĐP):

Kiến nghị Chính phủ rà soát, xem xét trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã cho phù hợp với tình hình hiện nay hoặc ban hành Luật Hợp tác xã nông nghiệp. Trước mắt đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành Nghị định về Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 nhằm hoàn thiện hàng lang pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt khuyến khích các Hợp tác xã tham gia chặt chẽ trong chuỗi giá trị. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là chính sách về cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tài chính – tín dụng, khoa học – công nghệ và thị trường. Có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ chức kinh tế tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và đối tượng thành viên là nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Trả lời:

Về xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 và xây dựng Nghị định về Hợp tác xã nông nghiệp: Ngày 13/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 50/2022/QH14 ban hành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Trong đó, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022 và trình thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV vào tháng 6/2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác