Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam

Ngày 19/09/2023 - 13:52:00 | 189 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 15 tại văn bản số 907/BDN):

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Khu du lịch Tam Chúc, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và của vùng, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm bố trí vốn ngân sách Trung ương để thực hiện đầu tư hoàn thiện Khu du lịch Tam Chúc; Quan tâm tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, cụ thể:

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc trên địa bàn tỉnh Hà Nam là dự án nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 658/TTg-KTN ngày 11/5/2015. Hiện nay, tỉnh Hà Nam đã điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kim Bảng, một số hạng mục công trình thuộc dự án sẽ điều chỉnh quy mô xây dựng, làm thay đổi một số nội dung trong chủ trương đầu tư Dự án đã được phê duyệt. Trong khi đó thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc địa phương quản lý có sự thay đổi (theo quy định của Luật Đầu tư công 2014, thẩm quyền thuộc Thủ tướng Chính phủ quyết định; theo Luật Đầu tư công năm 2019, thẩm quyền thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định) dẫn đến vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ để thực hiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở để địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, tạo kết nối giao thông đồng bộ giữa tỉnh Hà Nam với tỉnh Hòa Bình, thành phố Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trả lời:

Đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, căn cứ Thông báo số 1175/TB-VPQH ngày 18/5/2023 thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 3675/VPCP-CN ngày 24/5/2023 và Phiếu chuyển số 1157/PC-VPCP ngày 24/5/2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6890/BKHĐT-TH ngày 23/8/2023 trình Thủ tướng Chính phủ, theo đó trình Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện trình tự, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu, nội dung, trình tự, thủ tục triển khai dự án theo quy định của pháp luật tại các thời kỳ, đồng thời chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo phương án đề xuất và huy động vốn ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả, hoàn thành dứt điểm trong giai đoạn 2021-2025./.

Nội dung kiến nghị (số 16 tại văn bản số 907/BDN):

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, các bước từ sơ tuyển, đăng thông tin, đến lập hồ sơ mời... đều qua một quy trình rất phức tạp, mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn cho quá trình thực hiện để phát triển kinh tế. Cử tri đề nghị sửa lại các quy định này, theo hướng bỏ bước sơ tuyển tổ chức lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

Trả lời:

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư). Theo đó, đối với lựa chọn nhà đầu tư, pháp luật về đấu thầu không còn quy định giai đoạn sơ tuyển nhà đầu tư./.

Nội dung kiến nghị (số 17 tại văn bản số 907/BDN):

Tại Điều 52 Luật Đầu tư công, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Đề nghị xem xét, sửa đổi theo hướng cấp nào phê duyệt, thông qua chương trình, dự án thì cấp đó quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn.

Trả lời:

Hiện nay, theo quy định của Luật Đầu tư công, dự án nhóm A có thời gian thực hiện không quá 6 năm, nhóm B không quá 4 năm và nhóm C không quá 3 năm. Trường hợp vượt thời gian nêu trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh thời gian bố trí vốn dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh thời gian bố trí vốn dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Quy định nêu trên nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong sử dụng ngân sách nhà nước và đầu tư công, nâng cao chất lượng lập và thực hiện kế hoạch, tránh tình trạng kéo dài thời gian thực hiện dự án gây dàn trải, lãng phí, tăng chi phí đầu tư và giảm hiệu quả sử dụng vốn. Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiêm túc thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công./.

Nội dung kiến nghị (số 18 tại văn bản số 907/BDN):

Hiện nay, trình tự thủ tục giải ngân vốn đầu tư công rất phức tạp và qua nhiều thủ tục, như Dự án đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình đang gấp rút hoàn thiện khâu tái định cư, giải phóng mặt bằng, dự kiến tháng 7/2023 sẽ lựa chọn nhà thầu, trong đó vốn Trung ương quy định giải ngân trong năm 2023, điều này gây khó khăn cho việc giải ngân, nếu không đúng tiến độ thì nguồn kinh phí trên sẽ bị thu hồi. Đề nghị quan tâm bố trí chuyển nguồn kinh phí này hoà chung với ngân sách đầu tư công của tỉnh cho thuận tiện cho việc giải ngân, năm 2024 tỉnh sẽ bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành công trình.

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội về việc phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó “Cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công và bố trí nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội”.

Do đó, trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 của dự án nêu trên cho các dự án khác có khả năng giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện và tiếp tục bố trí vốn cho dự án vào các năm tiếp theo./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác