Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Ngày 28/09/2023 - 15:43:00 | 206 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 04 tại văn bản số 6614/VPCP-QHĐP):

Tại điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì quá trình thẩm định dự án trong đô thị, bước chấp thuận chủ trương đầu tư chỉ cần đánh giá sự phù hợp của dự án so với quy hoạch chung (nếu khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết). Tuy nhiên, Luật Xây dựng quy định quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất quy định về quy hoạch nêu trên, bảo đảm phù hợp.

Trả lời:

Theo pháp luật về xây dựng, tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 15/2021 ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định: “1. Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư;…”.

Tại khoản 2 và 3 Điều 53 Luật Xây dựng quy định về nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, quy định: “2. Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng; 3. Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên”.

Như vậy, ở bước chấp thuận chủ trương đầu tư thì việc thẩm định dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, đối với dự án có cấu phần xây dựng trong đô thị thì yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và xây dựng cụ thể: Quy hoạch đô thị được lập tại 03 cấp độ với nội dung mang tính cụ thể hóa dần từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết và xác định cụ thể, rõ ràng vai trò đối với từng cấp độ quy hoạch. Quy hoạch chung định hướng phát triển tổng thể cho toàn đô thị, làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực thuộc đô thị, cụ thể hóa định hướng của quy hoạch chung, xác định tính chất, chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch của các ô phố, khu vực trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, bao gồm các khu vực dự kiến hình thành dự án đầu tư xây dựng; quy hoạch chi tiết là việc phân chia, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất bảo đảm phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Liên quan đến pháp luật về đầu tư, tại điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đối với quy hoạch đô thị, nội dung thẩm định phải có đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch chi tiết (nếu có), quy hoạch phân khu (nếu có); trường hợp quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch chung.

Như vậy, quy hoạch phân khu là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng nên trong quá trình thẩm định phải đánh giá dự án có phù hợp với quy hoạch phân khu hay không. Theo đó, các quy định nêu trên của Luật Xây dựng và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP là không mâu thuẫn./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác