Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/09/2023 - 15:45:00 | 154 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 03 tại văn bản số 6614/VPCP-QHĐP):

Hiện nay, địa phương đang thực hiện phân loại, đánh giá hợp tác xã (HTX) đồng thời theo 02 văn bản là Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại đánh giá HTX (áp dụng cho HTX hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế) và Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phân loại, đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (áp dụng riêng cho HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp). Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất phân loại, đánh giá HTX theo một văn bản hướng dẫn để thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện.

Trả lời:

Điều 16 Luật Hợp tác xã năm 2023 (Luật số 17/2023/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 đã giao Chính phủ quy định chi tiết việc phân loại hợp tác xã. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu xây dựng chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã (trong đó có nội dung về phân loại hợp tác xã)./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác