Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/09/2023 - 09:13:00 | 198 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 23 tại văn bản số 6122/VPCP-QHĐP):

1. Cử tri đề nghị Chính phủ và các địa phương tích hợp các chính sách, các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 cho gọn để người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiểu rõ chính sách; nghiên cứu chính sách và các dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tránh việc triển khai đồng bộ, dàn trải, không hiệu quả; các bộ, ngành cần có sự khảo sát và thực hiện theo đặc điểm phân bố từng đối tượng vùng miền khác nhau, đầu tư các công trình trọng điểm có chọn lọc, tránh lãng phí, nên tập trung vào những công trình quan trọng thiết yếu trước.

2. Cử tri kiến nghị Chính phủ có quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng bộ, ngành trung ương trong việc phối hợp với Thành phố để thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; kịp thời tháo gỡ, xử lý ngay khi có những vướng mắc nếu có.

Trả lời:

1. Về tích hợp các chính sách các CTMTQG

Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết: số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020; số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021; số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 phê duyệt chủ chương đầu tư 03 CTMTQG; Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định: số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021; số 26 QĐ-TTg ngày 22/02/2022; số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phê duyệt thực hiện các chương trình, trong đó yêu cầu có cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực giữa các CTMTQG, bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư, không chồng chéo. Bên cạnh đó, tại Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 đã quy định về cơ chế lồng ghép trong quá trình tổ chức thực hiện các CTMTQG. Do vậy, căn cứ điều kiện thực tế, địa phương chủ động rà soát để tích hợp các chính sách, nguồn lực trên địa bàn để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, các cơ chế chính sách đã được ban hành đầy đủ. Để thuận tiện cho cán bộ cấp cơ sở, cộng đồng và người dân thuận tiện trong việc áp dụng và triển khai các nội dung, chính sách của Chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã biên tập và phát hành rộng rãi Bộ cẩm nang thực hiện Chương trình (Bộ cẩm nang được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Chương trình). Theo yêu cầu của Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, “Căn cứ tổng mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lặp với CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Do vậy, việc phân bổ kinh phí và triển khai thực hiện các nội dung của CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã được giao cho các địa phương quyết định, để đảm bảo không dàn trải, trùng lắp về địa bàn và hiệu quả sử dụng kinh phí. Để triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với đặc thù của từng vùng miền (đặc biệt là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn), Bộ tiêu chí quốc gia đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 quy định chỉ tiêu khác nhau theo 07 vùng trong cả nước; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí đã phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù của từng địa phương.

Tiếp thu ý kiến của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến CTMTQG xây dựng nông thôn mới để tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia có các điều chỉnh phù hợp, đồng bộ hơn, tăng cường phân cấp về cho địa phương quản lý, quyết định.

2. Về thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15

Sau khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, sát sao trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cụ thể là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản:

(1) Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 15/7/2023 về thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 do đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó Trưởng Ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng ban, cùng với thành viên là đại điện lãnh đạo các Bộ, cơ quan liên quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

(2) Quyết định số 48/QĐ-BCĐNQ98 ngày 20/7/2023 về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quy định cụ thể về chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên.

(3) Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 27/7/2023 về phân công nhiệm vụ các Bộ, cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15.

(4) Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Tại các Quyết định trên đã phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm từng bộ, ngành trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan và phối hợp với Thành phố triển khai các cơ chế, chính sách được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15; qua đó, tăng cường tính chủ động của các cơ quan trong phối hợp chặt chẽ, triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Thành phố kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác