Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng

Ngày 28/09/2023 - 09:06:00 | 177 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 20 tại văn bản số 6122/VPCP-QHĐP):
1. Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 61/2022/QH15 tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Tuy nhiên, đến nay một số nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết chưa được các bộ, ngành hướng dẫn hoặc ban hành văn bản sửa đổi cụ thể. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành quan tâm thực hiện nội dung này.
2. Cử tri đề nghị nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, như: chính sách về đất đai, trụ sở, hỗ trợ về tiếp cận tín dụng, thị trường, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại,...; đồng thời, thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trả lời:
1. Về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội ngày 16/6/2022 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để hoàn thiện quy định pháp luật về quy hoạch và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch. Về các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cụ thể như sau:
- Chủ trì, tham mưu Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.
- Đáp ứng yêu cầu về việc thống nhất định dạng dữ liệu về quy hoạch theo yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu về quy hoạch giữa các cơ quan, tổ chức theo đúng quan điểm của Bộ Chính trị về xây dựng Chính phủ số, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT ngày 26/6/2023 hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật về cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý cần thiết cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch, sơ đồ, bản đồ quy quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; là đầu vào quan trọng của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đảm bảo triển khai Luật Quy hoạch đồng bộ, thống nhất.
- Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15, Luật Quy hoạch, Nghị định số 58/2023/NĐ-CP và thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch và có văn bản số 825/BKHĐT-CLPT ngày 08/02/2023 gửi các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Thông tư và dự kiến ban hành trong Quý 4 năm 2023.
Ngoài ra, với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy hoạch do các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác chủ trì soạn thảo, cơ bản các văn bản đã và đang được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch như:
- Chính phủ đã: (i) trình Quốc hội xem xét ban hành các dự án luật như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước; đang hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Quốc hội; (ii) ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; ban hành Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP, Luật Biên giới quốc gia; (iii) chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo các Nghị định, như: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản để trình Chính phủ xem xét, ban hành.
- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch. Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các quy định liên quan đến quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.
2. Về đề nghị nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã
Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), từng bước tháo bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp, HTX, như:
- Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022. Bên cạnh đó, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật HTX sửa đổi (Luật số 17/2023/QH15 ngày 20/6/2023) với nhiều điểm mới và Luật HTX sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, nhưng một số quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2023. Việc ban hành và sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật HTX đã góp phần tích cực vào việc phát huy nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế, nhất là nguồn lực tài chính từ mọi thành phần kinh tế; khơi dậy tính năng động, hăng hái, tự tin của các doanh nghiệp, doanh nhân; nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, một động lực quan trọng của sự phát triển; tạo khung pháp lý thống nhất, minh bạch, bình đẳng hơn cho mọi loại hình doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Trong năm 2023, Chính phủ đã và đang trình Quốc hội thông qua 8 luật, 17 nghị quyết; trong đó, có một số luật quan trọng liên quan đến doanh nghiệp, như: Luật Đất đai (sửa đổi) đã được lấy ý kiến rộng rãi, đang trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6; Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới, nhằm tháo gỡ tổng thể, đồng bộ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.
- Về các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi và thích ứng: Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 04 lần giảm lãi suất điều hành; mặt bằng lãi suất tiền gửi, cho vay bình quân phát sinh mới ngoài thị trường đã giảm 1%/năm so với cuối năm 2022, đến nay, mặt bằng lãi suất đã dần ổn định miễn, giảm thuế , hỗ trợ lãi suất cho khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh , hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động , gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước . Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2023, thuế VAT giảm 10% xuống 8% đối với một số mặt hàng, có 36 loại phí, lệ phí được giảm ; giãn hoãn tiền nộp thuế đất, tiền thuê mặt nước ; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu nhiều mặt hàng xuống 50%-70% .
- Ngày 21/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 bao gồm 02 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Trong ngắn hạn: (i) tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh; (ii) hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước; (iii) khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước; (iv) hỗ trợ doanh nghiệp tạo cơ hội, ổn định việc làm cho người lao động; đẩy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; và trong trung và dài hạn: (i) tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; (ii) thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; (iii) hỗ trợ tái cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0; (iv) tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, nắm bắt và đón đầu các xu hướng kinh doanh mới, xu hướng thị trường mới.
Hiện nay, các bộ, ngành và địa phương đang khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa bằng các văn bản quy định cụ thể để tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP.
- Về các chính sách hỗ trợ HTX: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới đã đề ra 8 nhóm chính sách nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX.
Các nhóm chính sách này đã được thể chế hóa tại Luật HTX tại một Chương riêng của Luật (Chương II), bao gồm chính sách: (i) Phát triển nguồn nhân lực (bao gồm chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, người lao động trong các HTX), thông tin, tư vấn; (ii) Đất đai; (iii) Thuế, phí và lệ phí; (iv) Tiếp cận vốn, bảo hiểm; (v) Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (vi) Tiếp cận và nghiên cứu thị trường; (vii) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị; (viii) Hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro. HTX, liên hiệp HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngoài các chính sách chung thì được hưởng thêm chính sách hỗ trợ đặc thù riêng quy định tại Điều 28 của Luật.
Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về ban hành danh mục và phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật HTX 2023, đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác