Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/09/2023 - 09:32:00 | 274 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 31 tại văn bản số 6122/VPCP-QHĐP):

Việc triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đang gặp khó khăn trong triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà thầu của các đơn vị chủ trì liên kết và cộng đồng dân cư, cụ thể: Các đơn vị chủ trì liên kết và cộng đồng dân cư không có năng lực triển khai thực hiện các bước đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; Đơn vị chủ trì liên kết hoặc cộng đồng dân cư không phải chủ đầu tư dẫn đến khó khăn trong việc xác định đơn vị trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Nội dung mua sắm của các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Trả lời:

- Về việc triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia gặp khó khăn trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023), cơ quan cấp có thẩm quyền tại địa phương quyết định phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: dự án đầu tư phát triển nêu tại điểm a, điểm b khoản này; dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Theo đó, trường hợp các đơn vị thuộc đối tượng hỗ trợ liên kết không phải đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu thì việc xác định phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu căn cứ điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu. Trường hợp các đơn vị này được hỗ trợ trên 30% hoặc trên 500 tỷ đồng vốn nhà nước để thực hiện dự án đầu tư phát triển nêu tại khoản 11 Điều 4 Luật Đấu thầu thì việc mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu; trường hợp dự án liên kết không phải là dự án đầu tư phát triển thì không thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu.

- Về nội dung mua sắm của các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến Thông tư số 58/2016/TT-BTC, đề nghị Bộ Tài chính căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6122/VPCP-QHĐP ngày 10/8/2023 nêu trên, có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác