Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận

Ngày 28/09/2023 - 09:20:00 | 152 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 24 tại văn bản số 6122/VPCP-QHĐP):

Hiện nay, có rất nhiều Việt kiều là người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài đã về Việt Nam đầu tư, kinh doanh nhiều năm nhưng trên các loại giấy tờ, hồ sơ, những doanh nghiệp do những người này làm chủ đầu tư vẫn chỉ được công nhận là doanh nghiệp nước ngoài và chưa được hưởng các chế độ ưu đãi như doanh nghiệp trong nước. Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi như doanh nghiệp trong nước.

Trả lời:

Khoản 19 và 20 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định rõ định nghĩa về nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước, cụ thể: (i) Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; (ii) Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Viêt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc lựa chọn được áp dụng quyền, nghĩa vụ như đối với nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài là do quyền quyết định của nhà đầu tư. Nguyên tắc áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hiện nay được áp dụng đồng bộ, thống nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, không phân biệt quốc tịch của nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác