Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình

Ngày 28/09/2023 - 09:10:00 | 153 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 21 tại văn bản số 6122/VPCP-QHĐP):
Trong quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), giai đoạn 2021-2025 (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) còn gặp một số khó khăn, vướng mắc đối với chương trình xây dựng nông thôn mới như: (i) Tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; huy động từ nguồn đóp góp của Nhân dân quá cao (đường thôn bản, liên thôn bản, đường trục chính nội đồng tỷ lệ 25%, nhà văn hóa thôn xóm tỷ lệ 50%...) trong khi đời sống của người dân vùng cao còn rất nhiều khó khăn; (ii)Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tiêu chí, định mức, các nội dung mang tính chất lồng ghép tại các địa phương hiện nay chưa cụ thể, chưa kịp thời dẫn đến công trình đầu tư chậm triển khai, chậm giải ngân; (iii) Tiêu chí về xây dựng nông thôn mới áp dụng chung cho cả vùng đồng bằng và miền núi hiện nay là chưa phù hợp.
Đề nghị Chính phủ điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương và có hướng dẫn các tiêu chí, định mức, cụ thể, chi tiết; xây dựng tiêu chí riêng, phù hợp cho vùng miền núi để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường phối hợp lồng ghép các dự án, chương trình thuộc các CTMTQG: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các dự án bằng nguồn vốn khác.

Trả lời:
Tại các Quyết định: số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022, số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021, số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 đã quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025. Do vậy, trường hợp địa phương có nhu cầu điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn đối ứng, đề nghị địa phương chủ động rà soát, căn cứ điều kiện thực tế, đề xuất nhu cầu đến các cơ quan chủ chương trình để được ghi nhận và tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Đối với việc lồng ghép nguồn vốn, đề nghị địa phương ban hành cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các CTMTQG (nếu có); giữa các chương trình dự án khác trên địa bàn để làm căn cứ huy động, lồng ghép nguồn vốn trong triển khai thực hiện có hiệu quả các CTMTQG tại địa phương.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình để trả lời cử tri./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác