Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng

Ngày 28/02/2023 - 17:25:00 | 229 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 15 tại văn bản số 176/VPCP-QHĐP):

Cử tri kiến nghị, Chính phủ cần quan tâm ưu tiên có kế hoạch đầu tư nhiều hơn để đồng bào vùng sâu, vùng xa có điều kiện sản xuất, phát triển bền vững, cải thiện đời sống, có công ăn việc làm tạo nguồn thu nhập ổn định.

Trả lời:

Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương đẩy nhanh phát triển về mọi mặt đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng sâu, vùng xa nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển so với mặt bằng chung của cả nước.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiều chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN, vùng sâu, vùng xa đã được ban hành thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các văn bản chỉ đạo như Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII, XIII luôn xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, Quốc hội khóa XIV đã phê duyệt Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 với nhiều nội dung tổng thể gồm 10 dự án thành phần, 14 tiểu dự án, 36 nội dung chính sách nhằm giải quyết các khó khăn, tồn tại và phát huy những tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS&MN. Dự kiến tổng mức vốn để thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 là 137.664 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao 50.000 tỷ đồng kế hoạch trung hạn tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác