Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng

Ngày 28/02/2023 - 17:37:00 | 250 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Nội dung kiến nghị (số 21 tại văn bản số 176/VPCP-QHĐP):

a) Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành quy định cụ thể, ràng buộc các điều kiện trong việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tránh việc tùy tiện sửa đổi, bổ sung, nhằm phục vụ lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm để tham nhũng, tiêu cực.

b) Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành quy định, hướng dẫn việc tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ các đồ án quy hoạch và quy định việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này khi thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội, trong đó quan tâm bố trí kinh phí cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa cho công tác quản lý quy hoạch.

Trả lời:

a) Để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022; trên cơ sở đó, Chính phủ đã có văn bản số 3921/VPCP-CN ngày 25/6/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022của Quốc hội về công tác quy hoạch.

Thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022, trong đó các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quy hoạch như kiến nghị của cử tri thành phố đã được tổng hợp, trình Chính phủ ban hành để tiếp tục thúc đẩy công tác lập quy quy hoạch, huy động các nguồn lực cho phát triển, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

b) Theo Khoản 3 Điều 10 Luật Quy hoạch quy định, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 đã cho phép các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương được huy động các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, khách quan, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đấu thầu, đầu tư công, đầu tư và pháp luật có liên quan khác.

Tuy nhiên, để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của hoạt động quy hoạch quy định tại Điều 4 Luật Quy hoạch, Nghị quyết cũng yêu cầu việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực lập được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, các luật và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.

Vì vậy, việc lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo các quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và các quy định pháp luật khác có liên quan; đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

- Theo Khoản 2 Điều 19 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng” và điểm t khoản 1 Điều 37 của Luật Ngân sách Nhà nước quy định, các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% có bao gồm “Huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã cho phép “... địa phương được huy động các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đấu thầu, đầu tư công, đầu tư và pháp luật có liên quan khác.”

 Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, việc tiếp nhận tài trợ kinh phí cho công tác lập quy hoạch là phù hợp. Đề nghị UBND Thành phố Hải Phòng hướng dẫn nhà tài trợ hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch vào nguồn thu của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

- Thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội ngày 16/6/2022 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15, trong đó giao Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác