Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp

Ngày 28/02/2023 - 17:28:00 | 207 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Nội dung kiến nghị (số 17 tại văn bản số 176/VPCP-QHĐP):

Cử tri huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp cho rằng, năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ-TTg ngày 09/9/2013 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030; Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26/8/2013 phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Cam-Pu-Chia đến năm 2020. Tuy nhiên, đến nay sự quan tâm nguồn lực của các cấp, ngành chưa thể hiện sự tích cực, quyết liệt. Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách ưu đãi, quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư để phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp.

Trả lời:

- Về cơ chế chính sách, thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại Phụ lục II về nhiệm vụ, đề án cụ thể Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì nhiệm vụ Báo cáo nghiên cứu chính sách ưu đãi đặc biệt để phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp thành Khu kinh tế tổng hợp.

Để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng Báo cáo tình hình hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp từ khi thành lập đến nay và nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp để phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp thành Khu kinh tế tổng hợp, tiếp đó lấy ý kiến các cơ quan liên quan, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về kinh phí đầu tư để phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: “Các địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn bổ sung có mục tiêu cho các chương trình, dự án thuộc các ngành, lĩnh vực đúng quy định pháp luật theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Nghị quyết này và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển”. Do vậy, việc bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu thuộc thẩm quyền của Tỉnh. Trong điều kiện ngân sách trung ương còn hạn hẹp, đề nghị Tỉnh cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, đảm bảo đúng các quy định hiện hành./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác