Thứ hai, 00/00/2023
°

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 28/02/2023 - 09:06:00 | 239 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Nội dung kiến nghị (số 14 tại văn bản số 2081/BDN): Tại điểm d, khoản 2, Điều 88 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định: “Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, do ngân sách cấp xã đảm bảo”. Tuy nhiên, ngân sách cấp xã hạn hẹp, không đảm bảo kinh phí chi trả hỗ trợ các thành viên ban giám sát cộng đồng (thực tế, cấp xã có nhiều dự án thi công nhỏ với nhiều thành phần ban giám sát). Đề nghị sửa đổi quy định trên như sau:“Kinh phí hỗ trợ giám sát cộng đồng không quá 5 triệu đồng đối với một công trình và được xác định trong cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án”.

Trả lời:

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ (điểm a khoản 5 Điều 54) quy định mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng là tối thiểu 05 triệu đồng/năm. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, một số địa phương có ý kiến về việc định mức nêu trên không đủ để phục vụ công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đảm bảo hiệu quả. Do đó, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ đã nâng định mức lên tối thiểu 10 triệu đồng/năm cho một xã. Đây là mức kinh phí tối thiểu cho một xã trong một năm; do đó, từng địa phương căn cứ nguồn lực của mình và các điều kiện cụ thể khác để bố trí mức hỗ trợ hợp lý. Ngoài ra, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã thành lập; do đó, chi phí này do ngân sách cấp xã đảm bảo là phù hợp. Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện độc lập với công tác quản lý dự án của chủ đầu tư, nhà đầu tư; do đó, không có cơ sở để tính toán chi phí này trong cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác