Thứ hai, 00/00/2023
°

INFOGRAPHIC: Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Ngày 20/05/2024 - 14:08:00| lượt xem: 843

(MPI) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.