Thứ hai, 00/00/2023
°

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Tiếp công dân và Quyết định số 1135/QĐ-BKHĐT ngày 13/8/2015; Quyết định số 1156/QĐ-BKHĐT ngày 17/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ

- Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân. Trong trường hợp bận công tác, Bộ trưởng phân công Thứ trưởng thực hiện việc tiếp công dân định kỳ.

Nếu ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ trùng với ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

- Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong một số trường hợp đã quy định trong Quy chế tiếp công dân.

Trường hợp Lãnh đạo Bộ không thể tiếp công dân theo lịch quy định thì Chánh Văn phòng Bộ hoặc Chánh Thanh tra Bộ , Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về lĩnh vực có liên quan được Lãnh đạo Bộ ủy quyền tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại Lãnh đạo Bộ.

2. Trách nhiệm của Thanh tra Bộ

- Thanh tra Bộ là đơn vị thường trực tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân. Giao Phòng Thanh tra 4 thuộc Thanh tra Bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc và trong trường hợp đột xuất.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ đảm bảo địa điểm tiếp công dân và thời gian tiếp công dân nghiêm túc và đúng quy định.

- Phối hợp, liên hệ với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tham gia tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân.

3. Thời gian tiếp công dân

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Sáng: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

4. Địa điểm tiếp công dân:

Phòng Tiếp công dân, cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, thành phố Hà Nội./.