Thứ hai, 00/00/2023
°

Tỷ lệ biểu quyết trong công ty TNHH

Trần Hoài Linh | 08/04/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Trong quá trình áp dụng Luật Doanh nghiệp 2020, chúng tôi gặp vướng mắc như sau:
Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện họp Hội đồng thành viên: “Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định (...)”. Với quy định này, chúng tôi nên hiểu theo cách diễn giải nào dưới đây:
Tỷ lệ quy định trong Điều lệ bắt buộc phải tối thiểu bằng 65%, hay là Điều lệ có thể quy định một tỷ lệ lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 65%? Nếu Điều lệ không quy định, doanh nghiệp sẽ áp dụng tỷ lệ 65% trở lên theo Luật Doanh nghiệp?

 

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:

Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty có thể quy định một tỷ lệ cụ thể lớn hơn hoặc bằng 65%. Trường hợp điều lệ công ty không quy định cụ thể, cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên./.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề