Thứ hai, 00/00/2023
°

Thủ tục đầu tư của quỹ thành viên có 80% vốn nước ngoài

Trần Thị Huệ Khanh | 08/04/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Chúng tôi là Quỹ thành viên đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ thành viên. Quỹ chúng tôi có 80% là vốn nước ngoài và hiện đang muốn mua 100% cổ phần tại công ty cổ phần Việt Nam chưa niêm yết.
Theo chúng tôi tìm hiểu, Quỹ thành viên là một tổ chức kinh tế (Khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020) và được phép đầu tư mua cổ phần, cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn (Khoản 2 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 98/2020/TT-BTC).
Bên cạnh đó, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết yêu cầu phải có văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Từ các căn cứ trên, chúng tôi hiểu rằng, để Quỹ thành viên với 80% vốn nước ngoài đầu tư mua 100% cổ phần tại công ty chưa niêm yết thì trước hết Quỹ thành viên phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
Vậy, mong Quý cơ quan sớm có xác nhận và hướng dẫn cụ thể để Quỹ thành viên chúng tôi có thể đầu tư sớm.

 

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:
Việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đã được quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư.
Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thành phần hồ sơ Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết bao gồm: “Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài…”.
Do đó, đề nghị nghiên cứu việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo các quy định nêu trên./.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề