Thứ hai, 00/00/2023
°

Gia hạn thời gian thực hiện dự án

Lê Đình Lễ | 23/04/2024 | 16:01:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Hiện nay, tại địa phương tôi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện thông qua, trong quá trình thực hiện có nhiều dự án thuộc nhóm C với thời gian phê duyệt của dự án là 03 năm, cơ cấu nguồn vốn thực hiện là vốn đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tình hình đấu giá quyền sử dụng đất đang gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch để bố trí cho các dự án đã được phê duyệt có thời gian thực hiện từ năm 2020-2022 và được gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2023 nhưng hiện nay vẫn chưa hoàn thành.

Cho tôi hỏi, các trường hợp dự án nói trên có được tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện nữa không? Nếu được thì thời gian gia hạn thực hiện tối đa là bao nhiêu tháng? Và được phép gia hạn thời gian thực hiện bao nhiêu lần? Thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện đối với dự án nhóm C? Nếu không được phép kéo dài thời gian thực hiện thì thủ tục để kết thúc dự án khi chưa hoàn thành mục tiêu đề ra như thế nào?

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:
Luật Đầu tư công không quy định về thời gian, tiến độ thực hiện dự án đầu tư công, đây là một nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với dự án nhóm B, C) và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (Điều 30, Điều 31, khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư công).
Điều 67 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 64 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14) quy định: Người quyết định đầu tư quyết định thời gian, tiến độ thực hiện khi phê duyệt dự án.
Căn cứ quy định trên, đề nghị công dân thực hiện, trường hợp có vướng mắc liên quan đến thời gian, tiến độ thực hiện dự án, đề nghị Quý công dân gửi ý kiến đến Bộ Xây dựng (cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề