Thứ hai, 00/00/2023
°

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2024

 • Tổng số DN thành lập mới: 64.758
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 7.965
 • Tổng số vốn đăng ký: 601.220 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 426.381
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 34.067
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 13.536

 • Số vốn đăng ký: 151.451 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 103.439

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.165

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 13.799

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 8.592

 • Số vốn đăng ký: 67.262 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 50.888

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.506

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5.340

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 14.116

 • Số vốn đăng ký: 113.462 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 104.423

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.412

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.020

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 15.307

 • Số vốn đăng ký: 175.822 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 95.052

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.344

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 8.307

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 13.207

 • Số vốn đăng ký: 93.224 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 72.579

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.538

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6.749

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết