Thứ hai, 00/00/2023
°
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Năm
Chỉ số sản xuất công nghiệp +18,3
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu +37,7
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +8,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +12,5
Chỉ số giá tiêu dùng +3,37
Lạm phát cơ bản +2,27

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất công nghiệp -6,8
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -1,8
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +8,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN -13,1
Chỉ số giá tiêu dùng +3,98
Lạm phát cơ bản +2,96

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất công nghiệp +4,1
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu +12
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +9,2
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +3,2
Chỉ số giá tiêu dùng +3,97
Lạm phát cơ bản +2,76

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất công nghiệp +6,3
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu +15
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +9
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +8,3
Chỉ số giá tiêu dùng +4,4
Lạm phát cơ bản +2,79

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất công nghiệp +8,9
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu +22,6
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +9,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +3,1
Chỉ số giá tiêu dùng +4,44
Lạm phát cơ bản +2,68

Xem tiếp

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu