Thứ hai, 00/00/2023
°
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Năm
Chỉ số sản xuất công nghiệp +18,3
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu +37,7
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +8,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN +12,5
Chỉ số giá tiêu dùng +3,37
Lạm phát cơ bản +2,27

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất công nghiệp -6,8
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu -1,8
Tổng mức bán lẻ HH & DT dịch vụ tiêu dùng +8,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN -13,1
Chỉ số giá tiêu dùng +3,98
Lạm phát cơ bản +2,96

Xem tiếp

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu