Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ


 

Phạm Văn Đồng
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Văn Trân
Bí thư Trung ương Đảng

Nguyễn Duy Trinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Côn
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Lê Thanh Nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Lam
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Võ Văn Kiệt
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Đậu Ngọc Xuân
Ủy viên Trung ương Đảng 

Phan Văn Khải
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Đỗ Quốc Sam
Ủy viên Trung ương Đảng

Trần Xuân Giá
Ủy viên Trung ương Đảng

Võ Hồng Phúc
Ủy viên Trung ương Đảng 

Bùi Quang Vinh
Ủy viên Trung ương Đảng 

Nguyễn Chí Dũng
Ủy viên Trung ương Đảng 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư