Thứ hai, 00/00/2023
°

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016

Ngày 30/06/2016 - 13:33:00 | 2107 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1.   Cả năm 2016 (Theo Báo cáo số 223/BC-TCTK ngày 27/12/2016 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 870,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,44% so với năm 2015, bao gồm: Nông nghiệp đạt 642,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,79%;Lâm nghiệp đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,17%; Thủy sản đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng 2,91%.

- Sản xuất công nghiệp: Tính chung cả năm 2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với năm 2015 (quý I tăng 7,4%; Quý II tăng 7,1%; Quý III tăng 7,1%; Quý IV ước tính tăng 8,2%), thấp hơn nhiều mức tăng 9,8% của năm 2015 và 7,6% của năm 2014 do ngành khai khoáng giảm sút mạnh.

- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Tính chung cả năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015; Tổng vốn đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% (nếu tính cả 1.629,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2016 là 2.520,9 nghìn tỷ đồng); Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2015. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016 là 1.268 nghìn người, bằng 86,1% năm 2015.

- Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Tính chung cả năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.527,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm trước (Năm 2015 tăng 9,8%), nếu loại trừ yếu tố giá thì còn tăng 7,8%, thấp hơn mức tăng 8,5% của năm trước do sức mua không biến động lớn, trong khi giá tiêu dùng năm nay tăng cao hơn so với năm 2015.

- Vận tải hành khách và hàng hóa: Tính chung cả năm 2016, vận tải hành khách đạt 3.620,5 triệu lượt khách, tăng 9,6% so với năm trước và 171,3 tỷ lượt khách.km, tăng 11%. Vận tải hàng hóa đạt 1.275,4 triệu tấn, tăng 10,6% so với năm trước và 240,7 tỷ tấn.km, tăng 4,3%,

- Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.089,3 nghìn tỷ đồng. Theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất xây dựng năm 2016 ước tính tăng 10,1% so với năm 2015.

- Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 557,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng vốn và tăng 7,2%; Vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 579,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 39% và tăng 9,7%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 347,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,4% và tăng 9,4%.

- Thu ngân sách Nhà nước: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm.

- Chi ngân sách Nhà nước: Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm.

- Xuất khẩu hàng hoá: Tính chung cả năm 2016, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm trước (Năm 2015 tăng 7,9%), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 50,0 tỷ USD, tăng 4,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 125,9 tỷ USD, tăng 10,2% (Nếu không kể dầu thô, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 123,5 tỷ USD, tăng 11,8%).

- Nhập khẩu hàng hoá: Tính chung năm 2016, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 173,3 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 71,1 tỷ USD, tăng 4%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102,2 tỷ USD, tăng 5,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2016 đạt 183 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2015.

- Xuất, nhập khẩu dịch vụ: Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ năm 2016 ước tính đạt 12,3 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2015, trong đó dịch vụ du lịch đạt 8,3 tỷ USD, chiếm 67,3% và tăng 12,2%; Dịch vụ vận tải 2,4 tỷ USD, chiếm 20% và tăng 0,7%. Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ năm 2016 ước tính đạt 17,7 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 8,9 tỷ USD, chiếm 50,6% và tăng 3,8%; Dịch vụ du lịch 4,5 tỷ USD, chiếm 25,4% và tăng 27,9%. Nhập siêu dịch vụ năm 2016 là 5,4 tỷ USD, bằng 44,1% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.

- Khách quốc tế đến Việt Nam: Tính chung cả năm 2016, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 10,01 triệu lượt người, tăng 26% so với năm trước (tăng hơn 2 triệu lượt khách).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015. Mức tăng CPI tháng 12/2016 so với cùng kỳ năm 2015 và mức tăng CPI bình quân năm 2016 so với bình quân năm 2015 tăng cao hơn so với năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây, đồng thời vẫn nằm trong giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra.

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước năm 2016 ước tính là 54,4 triệu người, tăng 455,6 nghìn người so với năm 2015, bao gồm: Lao động nam 28,1 triệu người, chiếm 51,6%; Lao động nữ 26,3 triệu người, chiếm 48,4%. Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 17,5 triệu người, chiếm 32,1%;Khu vực nông thôn là 36,9 triệu người, chiếm 67,9%. 

2. Chín tháng đầu năm 2016 (theo Báo cáo số 142/BC-TCTK ngày 28/9/2016 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

-  Tổng sản phẩm trong nước: GDP 9 tháng năm 2016 ước tính tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục xu hướng tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước (Quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78% và ước tính quý III tăng 6,40%) nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 6,53% của cùng kỳ năm 2015.

-   Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản: Tính đến trung tuần tháng 9, cả nước gieo cấy được 1691,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 98,2% cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 53,9 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha so với năm 2015; Sản lượng ước tính đạt 11,3 triệu tấn, giảm 49 nghìn tấn. Diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 151,9 nghìn ha, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, diện tích rừng bị thiệt hại 4.359 ha, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2016 ước tính đạt 4937,6 nghìn tấn, tăng 1,98% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 3601,6 nghìn tấn, tăng 1,7%; Tôm đạt 570 nghìn tấn, tăng 1,7%.

-   Sản xuất công nghiệp: Tính chung 9 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,9% của cùng kỳ năm 2015.

-   Hoạt động của doanh nghiệp: Tính chung 9 tháng năm 2016, cả nước có 81.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 629,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%.

-   Hoạt động dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2016 ước tính đạt 2605,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá còn tăng 7,7%.

Vận tải hành khách 9 tháng năm 2016 ước tính đạt 2710,3 triệu lượt khách, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và 128,1 tỷ lượt khách.km, tăng 10,5%. Vận tải hàng hóa 9 tháng đạt 937,6 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước và 179 tỷ tấn.km, tăng 3,8%.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng ước tính đạt 7265,4 nghìn lượt người, tăng 25,7%.

-   Hoạt động ngân hàng: Tính đến thời điểm 20/9/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 11,76% so với cuối năm 2015 (cùng kỳ năm trước tăng 8,88%); Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,02% (cùng kỳ năm 2015 tăng 8,9%); Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,46% (cùng kỳ năm trước tăng 10,78%).

-   Đầu tư: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1006,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,1% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 378,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2016 thu hút 1.820 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 11.164,6 triệu USD, tăng 27,1% về số dự án và tăng 1,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 9 tháng năm 2016 đạt 16.430,1 triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2015. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng ước tính đạt 11,02 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015.

-         Thu chi ngân sách nhà nước: từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 665,2 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm; Tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 819,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm.

-         Xuất nhập khẩu: Tính chung 9 tháng năm 2016, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 128,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015; Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 125,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2015. Xuất siêu 2,76 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,38 tỷ USD; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,14 tỷ USD.

-         Chỉ số giá tiêu dùng: CPI bình quân 9 tháng năm 2016 tăng 2,07% so với bình quân cùng kỳ năm 2015, cao hơn so với mức tăng 0,74% của bình quân cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân 9 tháng của một số năm gần đây.

-         Dân số, lao động và việc làm: Dân số trung bình năm 2016 của cả nước ước tính đạt 92,70 triệu người, tăng 987,8 nghìn người, tương đương tăng 1,08% so với năm 2015. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/10/2016 ước tính là 54,44 triệu người, tăng 122,7 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015, bao gồm: Lao động nam 28,02 triệu người, chiếm 51,5%; lao động nữ 26,42 triệu người, chiếm 48,5%.

3.  Sáu tháng đầu năm 2016 (theo Báo cáo số 81/BC-TCTK ngày 27/6/2016 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

-         Tổng sản phẩm trong nước (GDP): GDP 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,55%).

-         Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 397,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông nghiệp đạt 297,2 nghìn tỷ đồng, giảm 0,7%; Lâm nghiệp đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8%; Thủy sản đạt 86,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3%.

-         Sản xuất công nghiệp: Tính chung 6 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 tăng 9,7%).

-         Hoạt động của doanh nghiệp: Tính chung 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có 54.501 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 427,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20% về số doanh nghiệp và tăng 51,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,2%.

-         Hoạt động dịch vụ: Tính chung 6 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.724 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,5%, thấp hơn mức tăng 8,8% của cùng kỳ năm 2015.

-         Vận tải hành khách và hàng hóa: Vận tải hành khách 6 tháng đầu năm 2016 ước tính đạt 1805,2 triệu lượt khách, tăng 9,2% và 84,2 tỷ lượt khách.km, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.Vận tải hàng hóa đạt 617 triệu tấn, tăng 8% và 118,5 tỷ tấn.km, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

-         Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 ước tính đạt 4706,3 nghìn lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

-         Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2016 đạt 456 nghìn tỷ đồng

-         Hoạt động đầu tư: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 618,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,9% GDP. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2016 thu hút 1.145 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7496,9 triệu USD, tăng 51,3% về số dự án và tăng 95,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 và 535 lượt dự án đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 3787,8 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 ước tính đạt 7,3 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015.

-         Thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2016 ước tính đạt 425,6 nghìn tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 343,8 nghìn tỷ đồng, bằng 43,8%; Thu từ dầu thô 17,7 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5%; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 63 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6%.

-         Chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2016 ước tính đạt 508,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán năm.

-         Xuất, nhập khẩu: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2016 ước tính đạt 82,2 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 80,7 tỷ USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm xuất siêu 1,5 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,2 tỷ USD.

-    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2016 tăng 1,72% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

-    Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/7/2016 ước tính là 54,4 triệu người, tăng 654,3 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015, bao gồm: Lao động nam 28,1 triệu người, chiếm 51,5%; lao động nữ 26,3 triệu người, chiếm 48,5%.

4.  Ba tháng đầu năm 2016 (theo Báo cáo số 35/BC-TCTK ngày 25/3/2016 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): GDP quý I/2016 ước tính tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của quý I các năm 2012 – 2014, nhưng có dấu hiệu chững lại so với mức tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản quý I/2016  theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 178,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông nghiệp đạt 137 nghìn tỷ đồng, giảm 2,5%; Lâm nghiệp đạt 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3%; Thủy sản đạt 35,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3%.

- Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp của quý I/2016 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2015.

- Hoạt động của doanh nghiệp: Trong quý I/2016, cả nước có 23.767 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động  là 9376 doanh nghiệp, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng: Tính chung 3 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 859,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 7,9% (thấp hơn mức tăng 9,2% của cùng kỳ năm 2015).

- Vận tải hành khách và hàng hóa: Vận tải hành khách 3 tháng đầu năm ước tính đạt 884,5 triệu lượt khách, tăng 8,1% và 42,2 tỷ lượt khách.km, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2015. Vận tải hàng hóa 3 tháng đầu năm ước tính đạt 303,5 triệu tấn, tăng 7% và 59,9 tỷ tấn.km, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Khách quốc tế đến Việt Nam: Tính chung 3 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 2.459,2 nghìn lượt người, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 164 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2015.

- Hoạt động đầu tư: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2016theo giá hiện hành ước tính đạt 273,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP. Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/3/2016 thu hút 473 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.740,4 triệu USD, tăng 77,2% về số dự án và tăng 125,2% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/2016 ước tính đạt 3.5 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2015.

- Thu ngân sách Nhà nước: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 182,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm.

- Chi ngân sách Nhà nước: Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2015 ước tính đạt 227,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán năm.

- Xuất nhập khẩu: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 37,9 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I ước tính đạt 37,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI bình quân quý I/2016 tăng 1,25% so với bình quân cùng kỳ năm 2015, tuy cao hơn so với mức tăng 0,74% của cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI trong quý I của một số năm gần đây.

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đến thời điểm 01/4/2016 là 54,4 triệu người (tăng 761,8 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015), bao gồm lao động nam 28,2 triệu người, chiếm 51,8%; Lao động nữ 26,2 triệu người, chiếm 48,2%.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác