Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9 tháng năm 2019

Ngày 29/09/2019 - 10:10:00 | 3622 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ III NĂM 2019

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Bộ

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII), các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.

- Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ….

- Triển khai, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Bộ về PCTN tới các đơn vị thuộc Bộ. Đưa các nội dung liên quan tới PCTN vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các buổi họp đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phổ biến cho cán bộ công chức của Bộ và đăng tải trên các báo, các website của các đơn vị và của Bộ.

b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

- Thực hiện văn bản số 2630/BNV-CCVC ngày 13/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Chuyên đề “Thực trang ban hành văn bản dưới Luật của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN; Thực trạng thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN; kiến nghị hoàn thiện”, Bộ đã xây dựng văn bản số 4520/BKHĐT-TTr ngày 02/7/2019 góp ý dự thảo chuyên đề trên bản.

- Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg, 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Bộ đã ban hành văn bản 371/BKHĐT-TTr ngày 01/7/2019 triển khai thực hiện nội dung công điện tới các đơn vị trong Bộ.

- Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 về công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ đã có văn bản số 382  /BKHĐT-TTr ngày 05/7/2019 về việc triển khai chương trình công tác năm 2019 về PCTN tại Bộ.

- Thực hiện văn bản số 4010-CV/BNCTW ngày 22/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Ban Nội chính trung ương Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Văn bản số 719 - CV/BCSĐ-TTr ngày 15/7/2019).

- Thực hiện văn bản số 1286/TTCP-C.IV ngày 1/8/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc Báo cáo PCTN kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV, Bộ đã xây dựng báo cáo số 5835/BKHĐT-TTr ngày 20/8/2019 gửi Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện văn bản số 7201/VPCP-V.I ngày 14/8/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ đã có văn bản số 6298/BKHĐT-TTr ngày 03/9/2019 về việc có ý kiến về dự thảo Chuyên đề Kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN.

- Thực hiện văn bản số 5147/VPCP-V.I ngày 12/6/2019 của Văn phòng Chính phủ, ngày 18/6/2019, Bộ đã gửi Phiếu ý kiến thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

- Thực hiện văn bản số 1450/TTCP-C.IV ngày 26/8/2019, Bộ đã dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tưởng Chính phủ.

- Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ Bộ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019 và năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Dự thảo đang lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ để tổng hợp trình ban hành).

 c) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

- Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ tiếp tục việc đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Thực hiện văn bản số 525-CV/BTG ngày 25/04/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh PCTN, lãng phí, ngày 30/5/2019 Đảng uỷ cơ quan đã ban hành văn bản số 132-CV/ĐUBKHĐT về việc hưởng ứng viết tin bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh PCTN, lãng phí.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ (Quyết định số 388/QĐ-BKHĐT ngày 23/3/2017) nhằm thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quy trình xử lý công việc của Bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2017).

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2011-2020”.

- Công khai các Chương trình công tác của Bộ và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, chỉ số thống kê, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các kết quả thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN... trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Bộ.

- Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định về minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật PCTN mới năm 2018 thay thế Quyết định số 1784/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2014 và Quyết định số 72/QĐ-BKHĐT ngày 22/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

* Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan Bộ:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-BKHĐT ngày 27/7/2018 của Bộ phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Bộ.

* Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý nhà nước của Bộ:

- Bộ tiếp tục thực hiện công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách vĩ mô, kiến nghị với Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành kịp thời các cân đối lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong quý III năm 2019, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật ( 01 Luật, 01 Thông tư, 01 Quyết định). 

- Ngoài ra, Bộ còn phối hợp, tham gia góp ý nhiều dự án luật và các văn bản pháp luật khác theo đề nghị của các cơ quan khác.

- Thường xuyên, liên tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhằm đánh giá thực trạng thi hành pháp luật và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thi hành đúng pháp luật hoặc kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2019 ban hành tại Quyết định số 2055/QĐ-BKHĐT ngày 08/01/2019.

- Các đơn vị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật PCTN số 36/2018/QH14.

2.3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định và tinh thần chỉ đạo tại Chị thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước và Thông báo số 68/TB-BKHĐT ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương ngày 21/01/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nhằm tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ trong Bộ, ngày 22/4/2019, Bộ ban hành văn bản số 198/BKHĐT-VP ngày 22/4/2019 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

2.4 Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Trong quý III năm 2019, chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

- Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy định, phù hợp với nội dung quy hoạch cán bộ và đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng có thể xảy ra.

- Các đơn vị sau khi được sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 18 đã đi vào ổn định tổ chức và hoạt động.

2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Bộ đã thực hiện các thủ tục kê khai thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bổ nhiệm trong quý III đúng quy định.

2.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong quý III năm 2019, Bộ không xem xét, xử lý trách nhiệm trường hợp nào.

2.8. Việc thực hiện cải cách hành chính

- Tiếp tục rà soát danh mục và nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 của Bộ.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ (Đề án 896); Quyết định số 54/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2018 của Bộ phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP; Quyết định số 1890/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ.

2.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan

- Sau 3 năm triển khai đấu thầu qua mạng đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn và vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, là công cụ hữu hiệu trong công tác PCTN, đẩy lùi vi phạm, tiêu cực trong đấu thầu. Tuy nhiên, tỷ lệ đấu thầu qua mạng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đặt ra, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của đấu thầu qua mạng chưa được khai thác tối đa. Để đẩy mạng công tác đấu thầu qua mạng, Ban cán sự đảng bộ chỉ đạo Cục Quản lý đấu thầu tổng kết đánh giá việc thực hiện, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống đấu thầu, xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên cơ sở tính chất gói thầu, đẩy mạnh việc xây dựng và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo mô hình đối tác công tư (PPP).

- Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý NSNN của Bộ.

- Thực hiện chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký điện tử (theo Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 15/01/2018 về triển khai chỉ đạo, điều hành qua mạng trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc).

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch giao vốn đầu tư công, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017).

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.1. Công tác thanh tra, kiểm tra

3.1.1 Thanh tra, kiểm tra hành chính

- Trong quý III năm 2019, Thanh tra Bộ đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra hành chính và đã ban hành Kết luận kiểm tra số 505/BKHĐT-TTr ngày 04/9/2019

- Các đơn vị trong Bộ đã và đang hoàn thiện các báo cáo kết quả kiểm tra báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3.1.2 Thanh tra chuyên ngành

a) Đối với Thanh tra Bộ

- Trong quý III năm 2019, Thanh tra Bộ triển khai 02 cuộc thanh tra.

- Trình Bộ trưởng ban hành 02 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015-2017 và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015-2018 tại 02 tỉnh Lào Cai và Kon Tum (Kết luận số 5159/BKHĐT-TTr ngày 25/7/2019 và Kết luận số 5847/BKHĐT-TTr ngày 20/8/2019);

Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền là 9.175.463.000 đồng (trong đó: thu về ngân sách Trung ương là: 734.353.000 đồng; giảm trừ khi quyết toán là: 8.006.160.000 đồng; kiến nghị xử lý khác về mặt kinh tế: 434.950.000 đồng).

b) Đối với Tổng cục Thống kê

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 138 cuộc, trong đó:

+ Tổng cục Thống kê thực hiện: 01 cuộc;

+ Các Cục Thống kê thực hiện: 137 cuộc.

 - Số cuộc có thành lập đoàn: 107 cuộc.

 - Số cuộc thanh tra độc lập:  31 cuộc.

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 143 đối tượng là tổ chức.

- Số cuộc chưa kết thúc: 04 cuộc

- Kết quả thanh tra:

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 0.

- Các hạn chế chủ yếu phát hiện qua thanh tra

Qua thanh tra nhìn chung tại các đơn vị đã triển khai, thực hiện theo các quy định của phương án điều tra thống kê. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

3.1.3 Việc triển khai công tác kiểm tra

- Trong quý III các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai các cuộc kiểm tra theo đúng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ (Văn bản số 27-CTR/ĐUBKHĐT ngày 20/02/2019).

3.2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

- Quý III năm 2019, tổng số đơn thư nhận được 56 đơn (Đơn khiếu nại: 34 đơn; đơn tố cáo: 11 đơn; đơn phản ánh, kiến nghị: 11 đơn).

Trong đó: 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 54 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết đã giải quyết xong theo đúng thủ tục quy định về khiếu nại, tố cáo.

- Các đơn đã được xử lý kịp thời hoặc chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

3.3. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: không có

3.4. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: chưa phát hiện vụ việc nào.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Trong quý III năm 2019, Bộ ko tiến hành 01 cuộc kiểm tra nào về khiếu nại, tố cáo.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

5.1. Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các hoạt động của mình (như: các buổi nói chuyện chuyên đề, học tập chính trị, các cuộc phát động, các cuộc thi...) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến công tác PCTN của đơn vị;

- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp; đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với các Tổ chức quốc tế, tăng cường công tác hậu kiểm các chương trình, dự án ODA, NGO để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng phát sinh.

5.2. Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

Việc triển khai, phối hợp thực hiện của các của các tổ chức, cơ quan báo chí, ngôn luận và đoàn thể khác trong PCTN thời gian vừa qua đã góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế; các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sự chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ.

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

- Tiếp tục thực hiện công ước Liên hợp quốc về PCTN giai đoạn II đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (công tác quản lý đấu thầu và đầu tư công).

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Tích cực phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan  triển khai Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; đưa nội dung PCTN vào trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

II/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Bộ

1.1. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII), các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.

- Tổ chức tập huấn các quy định của: Luật PCTN năm 2018 đến các công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

- Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ….

- Triển khai, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Bộ về PCTN tới các đơn vị thuộc Bộ. Đưa các nội dung liên quan tới PCTN vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các buổi họp đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phổ biến cho cán bộ công chức của Bộ và đăng tải trên các báo, các website của các đơn vị và của Bộ.

1.2. Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

- Trên cơ sở Kế hoạch hành động PCTN năm 2019 của các đơn vị, Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động PCTN năm 2019 của Bộ (Kế hoạch số 725/KH-BKHĐT ngày 29/01/2019).

- Thực hiện quy định của Luật PCTN, quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg  ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ đã có văn bản và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 49/BKHĐT-VP ngày 24/01/2019).

- Thực hiện Kế hoạch thi hành luật PCTN năm 2018, Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Luật PCTN năm 2018 của Bộ (Kế hoạch số 2319/KH-BKHĐT ngày 10/4/2019).

- Thực hiện yêu cầu về việc nghiên cứu, góp ý đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN của Thanh tra Chính phủ, Bộ đã triển khai lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ và gửi Văn bản số 2874/BKHĐT-TTr ngày 06/5/2019 về việc góp ý dự thảo trên.

- Thực hiện văn bản số 1765/BNV-CCVC ngày 22/4/2019 của Bộ Nội Vụ về việc gửi Báo cáo phục vụ xây dựng Chuyên đề trình Thủ tướng Chính phủ (văn bản 1969/VPCP-V.I ngày 11/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án về Kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN), Bộ đã gửi văn bản số 3459/BKHĐT-TTr ngày 24/5/2019 về việc xây dựng và hoàn thiện báo cáo thực trạng ban hành văn bản về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN gửi Bộ Nội vụ.

- Thực hiện văn bản số 2630/BNV-CCVC ngày 13/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Chuyên đề “Thực trang ban hành văn bản dưới Luật của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN; Thực trạng thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN; kiến nghị hoàn thiện”, Bộ đã xây dựng văn bản số 4520/BKHĐT-TTr ngày 02/7/2019 góp ý dự thảo chuyên đề trên bản.

- Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg, 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Bộ đã ban hành văn bản 371/BKHĐT-TTr ngày 01/7/2019 triển khai thực hiện nội dung công điện tới các đơn vị trong Bộ.

- Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 về công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ đã có văn bản số 382  /BKHĐT-TTr ngày 05/7/2019 về việc triển khai chương trình công tác năm 2019 về PCTN tại Bộ.

- Thực hiện văn bản số 4010-CV/BNCTW ngày 22/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Ban Nội chính trung ương Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Văn bản số 719 - CV/BCSĐ-TTr ngày 15/7/2019).

- Thực hiện văn bản số 1286/TTCP-C.IV ngày 1/8/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc Báo cáo PCTN kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV, Bộ đã xây dựng báo cáo số 5835/BKHĐT-TTr ngày 20/8/2019 gửi Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện văn bản số 7201/VPCP-V.I ngày 14/8/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ đã có văn bản số 6298/BKHĐT-TTr ngày 03/9/2019 về việc có ý kiến về dự thảo Chuyên đề Kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN.

- Thực hiện văn bản số 5147/VPCP-V.I ngày 12/6/2019 của Văn phòng Chính phủ, ngày 18/6/2019, Bộ đã gửi Phiếu ý kiến thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

- Thực hiện văn bản số 1450/TTCP-C.IV ngày 26/8/2019, Bộ đã dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tưởng Chính phủ.

- Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ Bộ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019 và năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Dự thảo đang lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ để tổng hợp trình ban hành).

1.3. Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

- Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ tiếp tục việc đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Thực hiện văn bản só 525-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh PCTN, lãng phí, ngày 30/5/2019 Đảng uỷ cơ quan đã ban hành văn bản số 132-CV/ĐUBKHĐT về việc hưởng ứng viết tin bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh PCTN, lãng phí.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ (Quyết định số 388/QĐ-BKHĐT ngày 23/3/2017) nhằm thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quy trình xử lý công việc của Bộ (ban hành kèm theo quyết định số 1289/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2017).

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2011-2020”.

- Công khai các Chương trình công tác của Bộ và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, chỉ số thống kê, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các kết quả thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN... trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Bộ.

-  Xây dựng và ban hành Quyết định số 37/QĐ-BKHĐT ngày 15/01/2019 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ;

2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

* Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan Bộ:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-BKHĐT ngày 27/7/2018 của Bộ phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Bộ.

* Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý nhà nước của Bộ:

- Bộ tiếp tục thực hiện công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách vĩ mô, kiến nghị với Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành kịp thời các cân đối lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật ( 01 Luật, 03 Nghị định, 10 Thông tư, 03 Quyết định).

- Ngoài ra, Bộ còn phối hợp, tham gia góp ý nhiều dự án luật và các văn bản pháp luật khác theo đề nghị của các cơ quan khác.

- Ngày 08/01/2019, Bộ đã ra Quyết định số 2055/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2019 nhằm thường xuyên, liên tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhằm đánh giá thực trạng thi hành pháp luật và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thi hành đúng pháp luật hoặc kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật.

- Các đơn vị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật PCTN số 36/2018/QH14.

2.3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định và tinh thần chỉ đạo của Chị thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước và Thông báo số 68/TB-BKHĐT ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương ngày 21/01/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nhằm tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ trong Bộ, ngày 22/4/2019, Bộ ban hành văn bản số 198/BKHĐT-VP ngày 22/4/2019 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

2.4. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Trong 9 tháng đầu năm và đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

- Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy định, phù hợp với nội dung quy hoạch cán bộ và đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng có thể xảy ra.

- Các đơn vị sau khi được sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 18 đã đi vào ổn định tổ chức và hoạt động.

2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

- Căn cứ vào Luật PCTN và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, Bộ đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-BKHĐT ngày 23/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Bộ quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thanh tra Bộ - đơn vị thường trực về công tác PCTN của Bộ đã ban hành văn bản số 120/TTr - P4 ngày 14/12/2018 về việc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. Theo đó, các đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ đã tiến hành triển khai các nội dung liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. Đến nay đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.

- Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 như sau:

+ Kết quả kê khai tài sản, thu nhập: tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành Quyết định phê duyệt danh sách kê khai: 87 đơn vị (đạt 100%); tổng số cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai là 87 đơn vị; không có cơ quan, đơn vị chậm tổ chức việc kê khai; tổng số người phải kê khai là 3.784 người; tổng số người đã thực hiện kê khai là 3.781 người – 03 cán bộ nghỉ việc không kê khai (đạt 100%); tổng số người phải kê khai thuộc diện cấp uỷ quản lý là 107 người (chiếm 2,83%).

+ Kết quả công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: số bản kê khai đã công khai là 3.778 – 03 cán bộ không công khai do 02 cán bộ nghỉ hưu và 01 cán bộ chuyển công tác (đạt 100%); số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết là 123 (chiếm 3,25% ); số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 3.655 (chiếm 96,75%).

- Bộ đã xây dựng các Báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định: Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của Bộ gửi Thanh tra Chính phủ (văn bản số 2792/BKHĐT-TTr ngày 03/5/2019 của Bộ), Báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản gửi Ban Nội chính Trung ương (văn bản số 687-CV/BCSĐ-TTr ngày 10/5/2019 của Ban cán sự đảng Bộ).

- Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định về minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật PCTN mới năm 2018 thay thế Quyết định số 1784/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2014 và Quyết định số 72/QĐ-BKHĐT ngày 22/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ không xem xét, xử lý trách nhiệm trường hợp nào.

2.8. Việc thực hiện cải cách hành chính

- Tiếp tục rà soát danh mục và nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 của Bộ.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ (Đề án 896), Quyết định số 54/QĐ-BKHĐTngày 17/01/2018 của Bộ về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP.

- Ban hành Quyết định số 1890/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ.

2.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan

- Sau 3 năm triển khai đấu thầu qua mạng đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn và vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, là công cụ hữu hiệu trong công tác PCTN, đẩy lùi vi phạm, tiêu cực trong đấu thầu. Tuy nhiên, tỷ lệ đấu thầu qua mạng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đặt ra, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của đấu thầu qua mạng chưa được khai thác tối đa. Để đẩy mạng công tác đấu thầu qua mạng, Ban cán sự đảng bộ chỉ đạo Cục Quản lý đấu thầu tổng kết đánh giá việc thực hiện, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống đấu thầu, xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên cơ sở tính chất gói thầu, đẩy mạnh việc xây dựng và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo mô hình đối tác công tư (PPP).

- Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý NSNN của Bộ.

- Thực hiện chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký điện tử (theo Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 15/01/2018 về triển khai chỉ đạo, điều hành qua mạng trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc).

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch giao vốn đầu tư công, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017).

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.1. Công tác thanh tra, kiểm tra

3.1.1 Thanh tra, kiểm tra hành chính

- Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ đã tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính. Trình Bộ trưởng ban hành 02 Kết luận thanh tra.

- Các đơn vị thuộc Bộ đang thực hiện các cuộc kiểm tra hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Qua thanh tra, đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán với tổng số tiền là: 288.152.729 đồng (trong đó: xuất toán 6.000.000 đồng; Thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền là 262.902.729 đồng, kiến nghị xử lý khác về mặt kinh tế là 19.250.000 đồng).

Qua các sai phạm được phát hiện trong công tác thanh tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những kiến nghị với Cục Thống kê Hòa Bình, Tạp chí Kinh tế và Dự báo và các đơn vị có liên quan: Chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án như đã nêu tại các kết luận thanh tra.

3.1.2 Thanh tra chuyên ngành

a) Đối với Thanh tra Bộ

- Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ triển khai 07 cuộc thanh tra chuyên ngành, trong đó: 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; 01 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra đột xuất.

- Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng ban hành 08 Kết luận thanh tra, yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán; thu hồi, giảm trừ khi thanh, quyết toán và xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền là:  76.396.995.617 đồng (trong đó: thu về ngân sách Trung ương là: 8.122.921.615 đồng, thu về ngân sách địa phương là: 676.664.500 đồng, giảm trừ khi quyết toán là: 32.350.493.341 đồng, xử lý khác về mặt kinh tế: 35.246.916.161).

- Qua các sai phạm đã được phát hiện trong công tác thanh tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những kiến nghị với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức xác định trách nhiệm; tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân đã để xảy ra các sai sót,vi phạm; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các Kết luận thanh tra.

b) Đối với Tổng cục Thống kê

- Tổng số cuộc thanh tra thực hiện 9 tháng đầu năm 2019: 289 cuộc, trong đó:

+ Tổng cục Thống kê: 03 cuộc

+ Các cục Thống kê: 286 cuộc

- Số cuộc thanh tra có thành lập đoàn: 245 cuộc

- Số cuộc thanh tra độc lập: 45 cuộc

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 323 tổ chức

- Lĩnh vực thanh tra chủ yếu:

9 tháng đầu năm 2019, các Cục Thống kê chủ yếu tiến hành thanh tra việc thực hiện phương án các cuộc điều tra thống kê (Phương án điều tra diện tích, sản lượng cây hàng năm vụ mùa năm 2018; Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm; Phương án điều tra năng suất sản lượng lúa Đông xuân năm 2019; Phương án điều tra thủy sản; Phương án điều tra lâm nghiệp; Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Phương án điều tra hoạt động xây dựng năm 2019; Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2019; Phương án điều tra ngành công nghiệp; Phương án điều tra lĩnh vực thương mại và dịch vụ; Phương án điều tra giá sản xuất hàng hóa).

Qua thanh tra nhìn chung tại các đơn vị việc chấp hành khá tốt các quy định của phương án điều tra thống kê. Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

- Kết quả thanh tra: 

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: không;

+ Nội dung các thiếu sót chủ yếu phát hiện qua thanh tra: còn có sự chênh lệch về thông tin khi điều tra và khi thanh tra (Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm; Điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/2019; Điều tra thủy sản; Điều tra ngành công nghiệp; Điều tra hoạt động xây dựng); việc tuân thủ quy trình điều tra, kỹ năng quan sát, phỏng vấn, khai thác thu thập thông tin của một số điều tra viên chưa tốt; phương pháp tiếp cận đối tượng điều tra còn hạn chế dẫn đến còn sai sót (Điều tra lao động và việc làm; Khảo sát mức sống dân cư năm 2018, Điều tra hoạt động xây dựng, Điều tra vốn đầu tư); công tác kiểm tra, giám sát điều tra thực hiện chưa nghiêm túc.

3.1.3 Việc triển khai công tác kiểm tra

- Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, trong 9 tháng đầu năm 2019, các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai các cuộc kiểm tra theo đúng kế hoạch.

- Đảng ủy cơ quan Bộ đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ (văn bản số 27-CTR/ĐUBKHĐT ngày 20/02/2019).

3.2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

- Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng số đơn thư nhận được 115 đơn (Đơn khiếu nại: 51 đơn; đơn tố cáo: 20 đơn; đơn phản ánh, kiến nghị: 44 đơn).

Trong đó: 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 113 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết đã xử lý và giải quyết đúng thủ tục quy định về khiếu nại, tố cáo.

- Các đơn đã được xử lý kịp thời hoặc chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết.

- Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

3.3. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: không có

3.4. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: chưa phát hiện vụ việc nào.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ đã tiến hành kiểm tra 01 cuộc liên quan đến trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các hoạt động của mình (như: các buổi nói chuyện chuyên đề, học tập chính trị, các cuộc phát động, các cuộc thi...) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến công tác PCTN của đơn vị;

- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp; đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với các Tổ chức quốc tế, tăng cường công tác hậu kiểm các chương trình, dự án ODA, NGO để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng phát sinh.

b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

Việc triển khai, phối hợp thực hiện của các của các tổ chức, cơ quan báo chí, ngôn luận và đoàn thể khác trong PCTN thời gian vừa qua đã góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế; các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sự chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ.

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

- Tiếp tục thực hiện công ước Liên hợp quốc về PCTN giai đoạn II đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (công tác quản lý đấu thầu và đầu tư công).

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Tích cực phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan  triển khai Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; đưa nội dung PCTN vào trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

III/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

          Với đặc điểm là Bộ tổng hợp, xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính vĩ mô, định hướng, bên cạnh đó, do đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tổ chức đoàn thể nên trong 9 tháng đầu năm 2019 chưa phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ; ý thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác PCTN được nâng cao.

2. Đánh giá công tác PCTN

Công tác PCTN đã được quán triệt đến toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ và đến từng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Thanh tra Bộ với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo PCTN của Bộ đã tích cực tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Trong thời gian tiếp theo, những văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ như: đấu thầu, doanh nghiệp, đầu tư, đầu tư công, quy hoạch tiếp tục được thực thi rộng rãi đòi hỏi Bộ phải tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhằm đưa những quy định trên vào thực tiễn và kịp thời ghi nhận những thiếu sót, bất cập trong chính sách để có hướng điều chỉnh phù hợp trong những giai đoạn tiếp theo.

IV/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII); Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhằm “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”; các Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính TW, Chính phủ về công tác PCTN; Nghị quyết Trung ương 18 về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII) liên quan đến công tác PCTN; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật PCTN số 36/2018/QH14 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, theo đúng Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật PCTN số 36/2018/QH14 và tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế, bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về PCTN đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, giai đoạn II của Chiến lược quốc gia về PCTN, Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng…

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về PCTN, lãng phí trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt nhiệm vụ về PCTN theo quy định của pháp luật.

5. Triển khai thực hiện các chương trình công tác của Bộ; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và Kế hoạch hành động PCTN của Bộ năm 2019; thực hiện các nhiệm vụ được đưa ra trong chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của BCĐ Trung ương về PCTN, chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Nội chính Trung ương.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3370/KH-BKHĐT ngày 22/5/2018 thực hiện nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

7. Xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm và đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Cập nhật và tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ biết và thực hiện.

9. Tổ chức tập huấn về công tác PCTN, minh bạch tài sản, thu nhập theo Kế hoạch đã đề ra.

10. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019 và năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Hoàn thiện và trình ban hành Quyết định về minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật PCTN mới năm 2018 thay thế Quyết định số 1784/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2014 và Quyết định số 72/QĐ-BKHĐT ngày 22/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác